Tag Archives: ขอสันติสุขปกคลุมโลก

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ขอสันติสุขปกคลุมแผ่นดินโลก‬

‎“สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด… ขอปกคลุมแผ่นดินโลก ; ด้วยสันติของพระคริสต์ ขอครอบครองแผ่นดินโลก ; ด้วยความสงบสุข ขอให้ผืนแผ่นดินโลก ; เต็มไปด้วยความสุขแท้ ขอความรักของพระเจ้า ; เข้าแทรกแซงทุกพื้นที่บนโลกนี้ ขอความสุข เปรมปรีดิ์ ทุกครัวเรือน… โอ้… ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ขอโปรดอวยพรโลกนี้ ; ด้วยพระเมตตาคุณ ขอโปรดให้แผ่นดินสวรรค์ ; มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก ขอโปรดสำแดงให้โลกนี้ ; พบกับพระคุณและความรัก ขอโปรดเคลื่อนลงมา ; ตามพระประสงค์ ขอโปรดครอบครอง ; ด้วยพระสิริบริสุทธิ์ ขอโปรดทรงล้อมรั้ว ; ผู้ชอบธรรมให้ปลอดภัย ทั้งครัวเรือน ข้าแต่พระเจ้า… เมื่อทรงยื่นพระหัตถ์ออก >> ทุกสิ่งอยู่ในการควบคุม เมื่อทรงลุกขึ้น >> ความชอบธรรมจึงเด่นชัด เมื่อทรงสำแดง >> ทุกสิ่งจึงประจักษ์แจ้ง เมื่อทรงประทานพระคุณ >> ความรอดจึงมาถึง เมื่อทรงชันสูตร >> ไม่มีสิ่งใดจะซ่อนพ้นพระพักตร์ หรือ พระกรรณ… Read More »