Tag Archives: ของขวัญ

สิ่งที่พระเจ้ารับจากเรา

ภาพ : การมอบของขวัญให้ แต่ผู้รับไม่สามารถใช้งานได้จริง ก็เก็บไว้ในห้องเก็บของ หากให้ซ้ำๆ เมื่อเวลาผ่านไปเปิดประตูห้องเก็บของก็จะรู้ว่าของที่ผู้รับๆ มาแล้วใช้การไม่ได้จริงอยู่เต็มห้องเก็บของไปหมด แต่ผู้ให้ไม่เคยรับรู้เลยหรือไม่เคยสนใจหรือสังเกตุเห็นเลยว่าผู้รับไม่สามารถใช้งานได้จริง การมอบถวายแด่พระเจ้าก็เช่นกัน แน่นอนว่าด้วยความเป็นมนุษย์คงไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์โดยเฉพาะมนุษย์คนบาปมอบให้ กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ แต่นั่นไม่เป็นเหตุใช้อ้างได้ อันเนื่องมาจากพระเจ้าทรงพยายามช่วยเราเสมอ หากการมอบถวายเป็นการมอบในส่วนที่พระเจ้าสามารถรับได้สิ่งนั้นย่อมไม่สูญเปล่า หญิงที่ถวาย 2 ตะลันต์สุดท้ายในมือยังมีมูลค่าน้อยกว่าเครื่องบูชาของของคาอินเป็นยิ่งนัก  แต่เหตุไฉนพระองค์จึงทรงชอบพระทัย พอพระทัย และชื่นชมหญิงนั้น 1. มาจากจิตใจ จิตวิญญาณ ที่เทออกให้พระเจ้าทั้งหมดไม่เก็บบางส่วนไว้สำหรับตนเอง 2. เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกจากเรา แม้เราให้สิ่งต่างๆมากมาย ตามความคิดเห็นของเราว่ามันดีเสียเหลือเกิน แต่หากพระเจ้าไม่ยอมรับก็เท่านั้น *** สิ่งที่มีมูลค่าจะมากน้อยไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่มีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้า เพราะพระ เจ้าทรงบริสุทธิ์สิ่งใดก็ตามที่มลทิน แม้เพียงน้อยนิด ก็ไม่สามารถนำกลับมาถวายให้กลับพระเจ้าได้อีกเลย ในส่วนของมนุษย์อาจมองว่าไม่เป็นไร มองไม่เห็นถึงความสำคัญ การมอบถวายสิ่งที่มลทิน นอกเสียจากพระเจ้าไม่ยอมรับแล้ว อาจนำการแช่งสาปมาถึงได้ แทนที่การเก็บเกี่ยวพระพรจากการมอบถวายนั้น การมอบถวายเป็นปกติธรรมชาติของผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์ ที่มีความปรารถนาภายในที่อยากมอบให้กับพระองค์ เพราะความรักและการสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้า และจะมีบางช่วงเวลาที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์เอง ซึ่งความเสียดายและไม่เห็นคุณค่าในการมอบถวายย่อมสะท้อนออกผ่านสิ่งที่มอบถวายแด่พระเจ้า 260713