Tag Archives: การแต่งตั้งจากพระเจ้า

การแต่งตั้ง

ที่มาของการแต่งตั้งมาจาก 2 แหล่ง 1.    พระเจ้า 2.    มนุษย์ ความแตกต่างของการแต่งตั้งของพระเจ้ากับการแต่งตั้งของมนุษย์ แม้ว่าคนที่มนุษย์แต่งตั้ง จะทำงานของตนเองอย่างสัตย์ซื่อ พระเจ้าย่อมอวยพรความสัตย์ซื่อนั้น แต่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงานย่อมแตกต่างกัน ผู้ที่มนุษย์แต่งตั้งย่อมถูกวางตัวและทำงานตามแผนและ support มนุษย์คนนั้น องค์กรนั้น แต่ผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งย่อมทำงานตามแผนของพระเจ้า น้ำพระทัยของพระเจ้า และวัตถุประสงค์ เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า การเคลื่อนไหวไปกับพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเกิดขึ้นมากกว่า จงอย่ากังวลถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น จากการทำงานของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงมีระบบระเบียบมากยิ่งกว่ามนุษย์คนใด ทรงสามารถสร้างระบบจักรวาลและแผ่นดินโลกได้อย่างมีระเบียบ ทรงใส่แรงโน้มถ่วงไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดๆ ตกหล่นหรือชนกัน ที่เป็นอัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า ในขณะเดียวกันการทำงานของพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยระบบระเบียบที่แน่ชัดและสมบูรณ์แบบ ย่อมไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย ความวุ่นวายเกิดจากนิยามและการตั้งกฎของมนุษย์ขึ้นเอง เพื่อควบคุมมนุษย์ด้วยกัน และสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในความควบคุมของมนุษย์และองค์กร   การแต่งตั้ง 1.    ไม่ว่าตนเองจะถูกแต่งตั้งจากพระเจ้าหรือมนุษย์ก็ตาม จงพิสูจน์ตนด้วยการทำส่วนของตนเองอย่างสัตย์ซื่อ และเป็นที่แน่นอนว่า พระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่ง พระเจ้าผู้ทรงมองดูและชันสูตร จะตรวจพบความสัตย์ซื่อนั้น และจะทรงยกชูเป็นแน่นอน 2.    จงเปิดให้มีอิสรภาพในการตอบสนองพระเจ้า และการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอย่างเต็มที่ อย่าควบคุมด้วยการเอาระบบ ระเบียบ ประเพณี วัฒนธรรม หรือความคิดของตนเอง หรือคนส่วนมาก… Read More »

การแต่งตั้ง

ที่มาของการแต่งตั้งมาจาก 2 แหล่ง 1.    พระเจ้า 2.    มนุษย์ ความแตกต่างของการแต่งตั้งของพระเจ้ากับการแต่งตั้งของมนุษย์ แม้ว่าคนที่มนุษย์แต่งตั้ง จะทำงานของตนเองอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าย่อมอวยพรความสัตย์ซื่อนั้น แต่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงานย่อมแตกต่างกัน ผู้ที่มนุษย์แต่งตั้งย่อมถูกวางตัวและทำงานตามแผนและ support มนุษย์คนนั้น องค์กรนั้น แต่ผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งย่อมทำงานตามแผนของพระเจ้า น้ำพระทัยของพระเจ้า และวัตถุประสงค์เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า การเคลื่อนไหวไปกับพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเกิดขึ้นมากกว่า จงอย่ากังวลถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น จากการทำงานของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงมีระบบระเบียบมากยิ่งกว่ามนุษย์คนใด ทรงสามารถสร้างระบบจักรวาลและแผ่นดินโลกได้อย่างมีระเบียบ ทรงใส่แรงโน้มถ่วงไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดๆ ตกหล่นหรือชนกัน ที่เป็นอัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า ในขณะเดียวกันการทำงานของพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยระบบระเบียบที่แน่ชัดและสมบูรณ์แบบ ย่อมไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย ความวุ่นวายเกิดจากนิยามและการตั้งกฎของมนุษย์ขึ้นเอง เพื่อควบคุมมนุษย์ด้วยกัน และสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในความควบคุมของมนุษย์และองค์กร   การแต่งตั้ง 1.    ไม่ว่าตนเองจะถูกแต่งตั้งจากพระเจ้าหรือมนุษย์ก็ตาม จงพิสูจน์ตนด้วยการทำส่วนของตนเองอย่างสัตย์ซื่อ และเป็นที่แน่นอนว่า พระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่ง พระเจ้าผู้ทรงมองดูและชันสูตร จะตรวจพบความสัตย์ซื่อนั้น และจะทรงยกชูเป็นแน่นอน 2.    จงเปิดให้มีอิสรภาพในการตอบสนองพระเจ้า และการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอย่างเต็มที่ อย่าควบคุมด้วยการเอาระบบ ระเบียบ ประเพณี วัฒนธรรม หรือความคิดของตนเอง หรือคนส่วนมาก หรืออดีต เพื่อปิดกั้นการทำงานของพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดสามารถหยุดยั้งการงานของพระเจ้าไว้ได้… Read More »