Tag Archives: การเจิมของสาวก

การเจิมของสาวก

สาวกมีสิทธิอำนาจที่พระเยซูมอบให้ ก่อนที่พระเยซูจะปล่อยสาวกออกไปประกาศ หรือ ไปรับใช้ … ทรงสอน , สร้าง และ เจิมแล้ว = นั่นหมายถึง “เขาไปในนามพระเยซู =  สิทธิอำนาจที่พระเยซูรับรอง และ ติดตามไป” เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า “คนในยุคนี้ช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน” ผู้คนคิดว่า .. สาวกไม่มีความสามารถรักษาโรค หรือ ขับผีได้ ซึ่งแท้จริง เขาไม่รู้ และ ไม่เชื่อ เรื่องการเจิมของพระเยซูที่อยู่เหนือสาวกแล้ว .. เขามองว่า พระเยซูมีความจำกัดด้านมิติต่างๆ เขาไม่เชื่อว่าการเจิม และ การติดตามของสิทธิอำนาจของพระเยซูจะเป็นไปได้ ดังนั้นเขาจึงคิดว่า “สาวกไม่มีทางทำได้” *** แท้จริงสาวกเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเฉกเช่นเดียวกับเราทุกคน แต่เพราะการเจิม และ ฤทธิอำนาจของพระเยซูที่ไม่จำกัดด้วยรูปแบบ , เวลา , มิติ , สถานที่ ,… ดังนั้น สาวกจึงทำสิ่งต่างๆ ได้ โดยการยอมให้พระองค์ทำผ่าน เท่าๆ กับผู้ได้รับจากพระเยซูเองโดยตรง… Read More »