Tag Archives: การเจิมของพระเจ้า

การเจิมของสาวก

สาวกมีสิทธิอำนาจที่พระเยซูมอบให้ ก่อนที่พระเยซูจะปล่อยสาวกออกไปประกาศ ไปรับใช้… ทรงสอน สร้าง และเจิมแล้ว นั่นหมายถึง เขาไปในนามพระเยซู สิทธิอำนาจที่พระเยซูรับรองและติดตามไป เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า “คนในยุคนี้ช่างมีความเชื่อน้อยหรือเกิน” ผู้คนคิดว่าสาวกไม่มีความสามารถรักษาโรค หรือขับผีได้ ซึ่งแท้จริงเขาไม่รู้และไม่เชื่อเรื่องการเจิมของพระเยซูที่อยู่เหนือสาวกแล้ว เขามองว่าพระเยซูมีความจำกัดด้านมิติต่างๆ เขาไม่เชื่อว่าการเจิมและการติดตามของพระเยซูจะเป็นไปได้ ดังนั้นเขาจึงคิดว่าสาวกไม่มีทางทำได้ *** แท้จริงสาวกเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเฉกเช่นเดียวกับเราทุกคน แต่เพราะการเจิมและฤทธิอำนาจของพระเยซูที่ไม่จำกัดด้วยรูปแบบ เวลา มิติ ดังนั้นสาวกจึงทำสิ่งต่างๆ ได้โดยการยอมให้พระองค์ทำผ่าน เท่าๆ กับผู้รับได้รับจากพระเยซูเองโดยตรง ไม่ใช่ได้จากสาวก (ผู้ที่วางมือหรืออธิษฐานเผื่อ) อีกที ลก.9:1-6 9:1 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาพร้อมกันแล้วทรงประทานให้เขามีอำนาจและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งปวงและรักษาโรคต่าง ๆให้หาย 9:2 แล้วพระองค์ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย 9:3 พระองค์จึงตรัสสั่งเขาว่า “อย่าเอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่น ไม้ตะบอง หรือย่าม หรืออาหาร หรือเงิน หรือเสื้อคลุมสองตัว 9:4 และถ้าเข้าไปในเรือนไหน จงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นจนกว่าจะไป 9:5 ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้น จงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขา” 9:6 เหล่าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่าง ๆ… Read More »