Tag Archives: การมีความสัมพันธ์

การพัฒนาความสัมพันธ์ 2 แนว

การเดินกับพระเจ้ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ 2 แนวคือ แนวลึกกับแนวกว้าง 1. แนวลึก จะยิ่งทำให้ล้ำลึกในความเข้าใจ ความรู้ถึงพระองค์ เข้าใจรายละเอียดแม้เล็กน้อย เป็นความชำนาญและลงลึกมากยิ่งๆ ขึ้นทุกวันเวลา ดำดิ่งลง ยิ่งลึกยิ่งมั่นคงและอยู่ภายในกับพระองค์มากยิ่งขึ้น หากพัฒนาความลึกมากเท่าไรพระเจ้าจะขยายขอบเขตความกว้างเอง 2.ความกว้าง แสวงหาขอบเขตที่กว้างไกลออกไป มีความเข้าใจในมุมกว้างและมองเห็นอะไรกว้างมากขึ้น รู้หลายอย่างหลายด้าน มีผลและอิทธิพลต่อคนในขอบเขตกว้างออกไป คือ จำนวนคน ท้องที่กว้างออกซ้ายขวาหน้าหลัง ** แท้จริงเราควรมีพัฒนาทั้ง 2 ด้านควบคู่กันไป แต่อีกมุมคือ แต่ละคนมีความชอบ บุคลิก ลักษณะ การทรงเรียกและสิ่งต่างๆไม่เหมือนกัน ดังนั้นการทำงานของพระเจ้าจึงเป็นไปในลักษณะต่างกัน บางคนอาจเริ่มจากลึกไปกว้าง บางคนอาจกว้างไปลึก หรือบางคนอาจได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เพื่อจะใช้สิ่งต่างๆ ในกันและกัน 11/03/2013 08:29