Tag Archives: การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์

เรื่องของการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์

เรื่องของการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ ไม่ใช่ทุกคนจะมีชีวิตที่ต้องทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ … .. แต่ .. ** ผู้ใดที่ถูกเรียกให้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ = เขาจะได้รับมงกุฎงามบนแผ่นดินสวรรค์เป็นรางวัล ส่วนบนแผ่นดินโลกนี้ = เขาจะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรัก และ ได้ชื่อว่า “เจ้าเป็นบุตรที่รักของเรายิ่งนัก” อันเป็นประสบการณ์เดียวกันกับพระเยซูที่ได้รับชื่อนี้เป็นตราประทับตลอดไป ** . . . การทนทุกข์ ไม่ใช่เรื่องง่าย และ เป็นเรื่องที่ลำบากแสนเข็ญ … .. แต่ .. การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ >>> เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อใครบางคนเท่านั้น ที่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับเกียรติร่วมกับพระองค์อันเป็นสิ่งที่นิรันดร ~ ไม่มีใครแย่งชิงไปได้ ~ ไม่มีใครลดทอนลงได้ ~ ไม่มีใครให้แก่เราได้ . เกียรติยศนี้ = คือ = พระเกียรติเดียวกันกับที่เรามอบถวายแด่พระเจ้าแต่นามเดียว >>> แต่พระเจ้ากลับสวมมันไว้บนศรีษะของเรา :: ด้วยเหตุว่า “เรายอมทนทุกข์เพื่อพระองค์” . ~ ถ้าความทุกข์ที่เราต้องทนอยู่นั้น .. เป็นความทุกข์ตามธรรมดาโลกนี้… Read More »