Tag Archives: การตัดสินผู้อื่น

การตัดสินผู้อื่น

เรื่องการตัดสินผู้อื่น … หากวันหนึ่งทุกอย่างปรากฎความจริงต่อหน้าเรา (โดยเฉพาะในแง่มุมที่เราไม่เคยคิดถึง , ไม่เคยเปิดใจ , ไม่เคยเปิดหูฟัง , …) … หลายครั้งอาจเกมพลิก กลายเป็น “เราเองที่ต้องกลับใจใหม่ และ ขอโทษ” +++.การสงวนตนเองไม่ตัดสินผู้อื่น เป็นเรื่องยากที่ต้องฝึกฝน … เพราะสังคมโลกทุกวันนี้มักนำพา และ เร่งเร้าให้เราตัดสินใครต่อใคร ทั้งที่เราไม่ได้มีสิทธิมีส่วนใดๆ ในการนั้นเลย (โลกในปัจจุบันนี้การตัดสินผู้อื่นเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน เป็นวัฏจักรที่สนุกสนาน … แต่ไม่มีใครคำนึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้น และ ผลสะท้อนที่ต้องรับเมื่อเรายืนในจุดที่ตัดสินผู้อื่น).บางทีการตัดสินผู้อื่นอาจเกิดจาก …~ เราเองที่ขาดประโยชน์~ เราเองที่มีบาดแผล~ เราเองที่ยังมีความเป็นเด็กในตัวตนเอง~ เราเองที่ทำผิด แต่ไม่ยอมรับ~ เราเองที่ยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลความจริงอย่างครบด้าน (บางทีก็แค่ฟังต่อๆ กันมา)~ เราเองคิดผิด นึกว่า “ตนเองแน่กว่าชาวบ้านเขา” *** พระเจ้าทรงยุติธรรมทั้งต่อเราและต่อเขา >>> เหตุนี้เอง … “ใครเดินตามทางที่ชอบธรรม ผู้นั้นย่อมได้รับการผดุงความยุติธรรมอย่างแน่นอน” โดยเฉพาะผลแห่งการไม่ตัดสินผู้อื่น <<< ซึ่งอย่างน้อยที่สุด “#คำร้องทูลของเราจะใสสะอาด” >>>… Read More »