‪คำอธิษฐาน : ขอขยายความเชื่อ‬

By | 2015/02/24

Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪‎ผู้ทรงเป็นอัลฟ่าและโอเมก้า‬

Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪‎ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย‬
Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪ผู้ทรงจะเสด็จมาครั้งที่‬ 2

ขอโปรดทรงเพิ่มเติม >> ‪‎ความเชื่อ‬ ให้มากขึ้น ให้หนักแน่น และมั่นคง
ขอโปรดทรงขยายใจ >> ความเชื่อ ให้กว้างขึ้น ลึกขึ้น กว่าที่มี
ขอโปรดปลุก >> ความเชื่อ ให้ตื่นตัว รอคอยพระคริสต์ เจ้าบ่าวผู้งดงาม
ขอทรงสร้าง >> ความเชื่อ บนศิลามั่นคง แม้ลมพายุมาก็ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้

ขอความเชื่อ ; สร้างทางให้แข็งแกร่งและมั่นคง
ขอความเชื่อ ; ทลายความกลัว ความหวดหวั่น ความวิตก
ขอความเชื่อ ; ทำหัวใจพองโต ด้วยความหวังใจในการรอคอยต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์
ขอความเชื่อ ; หยั่งรากลึกลงในมิติฝ่ายวิญญาณ
ขอความเชื่อ ; นำพระสัญญาและอัศจรรย์มาในบ้านเรือน
ขอความเชื่อ ; ทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระบิดา
ขอความเชื่อ ; เติบโตขึ้นในแต่ละวาระ-เวลา
ขอความเชื่อ ; ฝังรากลึกในชีวิต จิตใจ ความคิด วิญญาณจิต

ข้าแต่พระเจ้า….
ขอสารภาพบาปที่ขาดความเชื่อ เป็นครั้งครา…
ขอทรงอภัยที่สงสัย และสั่นคลอน ตามสภาวะการณ์กระทบใจ…
ขอกลับมาเริ่มต้นด้วยความเชื่อ…
เพื่อจะเดินสู่สุดปลายแผ่นดินสวรรค์ด้วยความเชื่อ…

ข้าแต่พระองค์… ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์
ข้าพระองค์… เชื่อว่า : ทรงพระชนม์อยู่
…เชื่อว่า : ทรงฤทธิ์อำนาจ สามารถทำทุกสิ่งได้
…เชื่อว่า : คำตรัสล้วนสัจจริง และปลดปล่อยให้เป็นไทจริง
…เชื่อว่า : พระสัญญา มาถึงเป็นแน่ เพราะทรงตรัสและมอบให้
…เชื่อว่า : ทรงเป็นอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบๆ ไปเป็นนิตย์
…เชื่อว่า : ทรงธรรมด้วยพระหัตถ์ของพระองค์
…เชื่อว่า : จะทรงเสด็จกลับมารับเจ้าสาวเป็นแน่
…เชื่อว่า : การช่วยกู้จะไม่ช้าอยู่ ไม่สายกว่ากำหนดเวลา
…เชื่อว่า : โดยความรักของพระองค์ ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้บุตรที่รักพระองค์แล้ว
…เชื่อว่า : แผนการณ์พระองค์เพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่ทุกขภาพ
…เชื่อว่า : ไม่ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์และครัวเรือนเป็นแน่***

ข้าแต่พระเจ้า…
โดยความเชื่อ : ขอโปรดเร่งเทพรลงมาเร็วไว เทตรงมายังข้าพระองค์และครัวเรือน
โดยความเชื่อ : ขอโปรดทรงสร้างใจใหม่ เพื่อพรักพร้อม ดั่งเจ้าสาวรอคอยพระคริสต์
โดยความเชื่อ : ขอโปรดปลุกจิตวิญญาณให้อยู่ฝ่ายพระองค์ทุกๆ เสี้ยวนาที ด้วยวันเวลาของพระองค์ใกล้เข้ามาแล้ว
โดยความเชื่อ : ข้าพระองค์จึงวางใจและกล้ามอบถวายทั้งสิ้นไว้ในพระหัตถ์

ขอทรงดูแลเป็นอย่างดี จนตาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์
ขอทรงอวยพรการงาน การเงิน ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความคิด ชีวิต ทรัพย์สิน ภาระกิจการทรงเรียก
ขอพระพรยืดยาวไปถึงพ่อแม่พี่น้องดั่งทรงอวยพรเรา
ขอทรงเทการอวยพรดั่งห่าฝนลงมายังข้าพระองค์และครัวเรือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อธิษฐานและประกาศด้วยความเชื่อ‬ ต่อนามพระเยซูคริสเจ้า‬ ‪ผู้ทรงพระชนม์อยู่‬ ‪‎เอเมน‬”

 

 

2015-02-23

 

 

0Shares