เวลาสะบาโต

By | 2015/07/27

การเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันเปรียบเสมือน เวลาสะบาโต คือ “เวลาแห่งการหยุดพัก”

  • บางคนใช้เวลากับการร้องขอในสิ่งที่ตนเองต้องการ
  • บางคนใช้เวลากับการระบายในสิ่งที่พบเจอแต่ละวัน
  • บางคนใช้เวลากับการใคร่ครวญสิ่งต่างๆ
  • บางคนใช้เวลากับการนั่งเงียบๆ นิ่งๆ เพื่อรับกำลังจากพระเจ้า

ไม่ว่ารูปแบบการเฝ้าเดี่ยวของเราจะเป็นอย่างไร มีน้ำหนักตรงไหนก็ตาม … แต่อย่าลืมว่า เราสามารถให้การเข้าเฝ้าพระเจ้าของเราเป็นเวลาสะบาโตได้

ความหมายของสะบาโต

ปฐก.2:1-3
2:1 ดังนี้ ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงสร้างขึ้นให้สำเร็จ พร้อมทั้งบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนั้น
2:2 และในวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้น และในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้น
2:3 และพระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้และทรงกระทำมาแล้วนั้น

อพย.20:8-11
20:8 จงจดจำวันสะบาโตไว้ เพื่อถือรักษาให้เป็นวันบริสุทธิ์
20:9 เจ้าจงกระทำกิจการงานทั้งสิ้นของเจ้าในหกวัน
20:10 แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นเจ้าอย่ากระทำการงานใด ๆ คือเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสชายหญิงของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ภายในประตูเมืองของเจ้า
20:11 เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น และในวันที่เจ็ดทรงหยุดพักสงบ เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันสักการะบูชา

อพย.16:28-30
16:28 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “พวกเจ้าจะปฏิเสธไม่รักษาบัญญัติทั้งหลายและราชบัญญัติต่าง ๆ ของเรานานสักเท่าไร”
16:29 “ดูซิ ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ทรงกำหนดวันสะบาโตให้พวกท่าน เพราะฉะนั้นในวันที่หก พระองค์ได้ทรงประทานอาหารให้พอรับประทานสองวัน จงให้ทุกคนอาศัยอยู่ในที่พักของตน อย่าให้ผู้ใดออกจากที่พักของตนในวันที่เจ็ดนั้นเลย”
16:30 ดังนั้นประชากรทั้งปวงจึงได้หยุดพักสงบในวันที่เจ็ด

มก.2:27
2:27 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโต

เวลาสะบาโต

*** หัวใจหลักของสะบาโต คือ การได้พัก และ สงบอยู่ในพระเจ้า ***

หากเราให้แต่ละวันของเรา มีเวลาสะบาโตแท้อยู่ด้วย ย่อมเป็นการรื้อฟื้นพละกำลังได้อย่างมหาศาล

การกันเวลาอย่างเจาะจงไว้สำหรับการเฝ้าเดี่ยวเป็นเรื่องพื้นฐานที่คริสเตียนทุกคนควรกระทำ แต่หากการเฝ้าเดี่ยวของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยการพักสงบเช่นเดียวกับการพักในวันสะบาโต ย่อมทำให้กำลังที่สดใหม่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน

*** อย่าลืมที่จะพักสงบในพระเจ้า เพื่อรับกำลังที่สดใหม่ในพระองค์ทุกๆ วัน ***


2015-06-22

0Shares