ลักษณะของคนที่อุ่นๆ

By | 2016/06/08

วิวรณ์ 3:15-16
15 เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าว่า เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน
16 ดังนั้น เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา

 

 

2016-06-08

 

 

 

0Shares