นิยามของพระพร

By | 2015/07/06
“พระพร” คือ สิ่งที่พระเจ้าทำ หรือ มอบให้แก่เรา ทั้งทางกายภาพ จิตใจ และ จิตวิญญาณ

แม้หลายครั้ง .. สิ่งเหล่านั้นอาจดูไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของเรา
หลายครั้ง .. อาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น
บางครั้ง .. ก็ดูเหมือนไม่ใช่สิ่งดีเสียทีเดียว

แต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด ดุจแก้วตาดวงใจ ทรงตั้ง และ เรียกเราว่า “บุตรที่รัก” ย่อมจัดเตรียม และ มอบแต่สิ่งที่ดีให้แก่เราเป็นแน่

มธ.7:9-11
7:9 ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตร เมื่อเขาขอขนมปัง
7:10 หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา
7:11 เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์

แต่หลายครั้ง

การจำกัดความ คำว่า “พระพร” มักใช้อารมณ์ของตนเป็นที่ตั้ง ว่า “ตอบสนองความพึงพอใจของเรามากแค่ไหน??” ทำให้หลายครั้งมองไม่เห็นพระคุณของพระเจ้า และ หลายครั้งพระคุณก็ซ้อนพระคุณด้วยซ้ำ เมื่อเป็นดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีใจหลงลืมพระคุณพระเจ้าได้อย่างง่ายๆ แม้จะผ่านพระพร หรือ การอัศจรรย์ ที่มีประสบการณ์ตรงมามากเพียงใดแล้วก็ตาม

ยอห์น 1:16 เพราะเราได้รับ‍พระ‍คุณซ้อนพระ‍คุณจากความบริ‌บูรณ์ของพระ‍องค์

นิยามของพระพร

การหมั่นนับพระพร เพื่อ

1. ให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยกู้ หรือ เคยทำกับเรา เพื่อเรามาแล้วในอดีต เพื่อจะไม่หลงลืมง่ายๆ

2. เป็นดั่งสัญญาณเตือนให้รู้ตัวเสมอว่า “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ รักเรา และ ทรงฤทธิ์อาญช่วยเราได้เพียงใด”

3. ไม่ใช่การจดจ่ออยู่ที่พระพร แต่เป็นการจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผู้อวยพรเรา

4. พระพรเป็นเครื่องชี้วัดแนวทางการดำเนินชีวิตได้ระดับหนึ่งว่า “เราเดินถูกทาง และ ชอบพระทัยพระเจ้าอยู่หรือไม่”

อพยพ 15:26  พระพรฝ่ายกายภาพ
และกล่าวว่า “ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่างขะมักเขม้น และจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ และจะเงี่ยหูฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้ว” “โรคต่าง ๆ ซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รักษาเจ้า”

อพยพ 23:25-32  พระพรฝ่ายกายภาพ และ จิตใจ
23:25 และพวกเจ้าจงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า และพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้า และเราจะบันดาลให้โรคต่าง ๆ หายไปจากท่ามกลางเจ้า
23:26 จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในแผ่นดินของเจ้า เราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน
23:27 เราจะบันดาลให้ความหวาดกลัวของเราเกิดขึ้นก่อนหน้าเจ้า และเราจะทำลายชาวเมืองทั้งปวงที่เจ้าไปเผชิญหน้านั้น และเราจะให้พวกศัตรูทั้งหลายหันหลังหนีจากเจ้า
23:28 และเราจะใช้ให้ฝูงต่อล่วงหน้าไปก่อนเจ้า ซึ่งจะขับไล่คนฮีไวต์ คนคานาอัน และคนฮิตไทต์ไปให้พ้นหน้าเจ้า
23:29 เราจะไม่ขับไล่พวกเขาไปให้พ้นหน้าเจ้าภายในหนึ่งปี เกรงว่าแผ่นดินจะรกร้างไปและสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งจะทวีจำนวนขึ้นต่อสู้กับเจ้า
23:30 แต่เราจะขับไล่พวกเขาไปให้พ้นหน้าเจ้าทีละเล็กทีละน้อยจนเจ้าทวีจำนวนมากขึ้น และได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก
23:31 และเราจะกำหนดเขตแดนของเจ้าไว้ตั้งแต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของคนฟีลิสเตีย และตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารจนจดแม่น้ำ เพราะเราจะมอบชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นไว้ในมือของพวกเจ้า และเจ้าจงขับไล่พวกเขาออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า
23:32 เจ้าอย่าทำพันธสัญญากับพวกเขา หรือกับพระทั้งหลายของพวกเขาเลย

อพยพ 19:5-6  พระพรฝ่ายวิญญาณ
19:5 เหตุฉะนั้นบัดนี้ ถ้าพวกเจ้าจะเชื่อฟังเสียงของเราอย่างแท้จริง และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐของเรา ยิ่งกว่าชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเป็นของเรา
19:6 และเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา’ นี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องพูดให้ชนชาติอิสราเอลฟัง”

เฉลยธรรมบัญญัติ 7:12-26  พระพรครบทุกด้านทั้งกายภาพ จิตใจ จิตวิญญาณ
7:12 ต่อมาถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังคำตัดสินเหล่านี้ รักษาและกระทำตาม พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงกระทำตามพันธสัญญาและความเมตตากับท่าน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
7:13 พระองค์จะทรงรักท่าน อวยพระพรแก่ท่านให้จำเริญทวียิ่งขึ้น พระองค์จะทรงอำนวยพระพรผู้บังเกิดจากครรภ์ของพวกท่าน และผลแห่งพื้นดินของท่าน ทั้งข้าว น้ำองุ่น และน้ำมันของท่านทั้งหลาย ให้ลูกวัวและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที่จะให้แก่ท่าน
7:14 ท่านทั้งหลายจะได้รับพระพรเหนือชนชาติทั้งหลายหมด จะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางท่าน หรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย
7:15 และพระเยโฮวาห์จะทรงยกความเจ็บไข้ทั้งสิ้นไปเสียจากพวกท่าน และโรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านได้ทราบนั้น พระองค์จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่าน แต่จะทรงให้เกิดแก่ทุกคนที่เกลียดชังพวกท่าน
7:16 พวกท่านจงทำลายชนชาติทั้งหลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงมอบให้ท่าน อย่าให้นัยน์ตาของท่านมีเมตตาต่อเขาเลย พวกท่านอย่าปฏิบัติพระของเขา เพราะการอย่างนั้นจะเป็นบ่วงดักท่านทั้งหลาย
7:17 ถ้าท่านทั้งหลายจะนึกในใจว่า ‘ประชาชาติเหล่านี้โตกว่าเรา เราจะขับไล่เขาอย่างไรได้’
7:18 ท่านทั้งหลายอย่ากลัวเขาเลย แต่จงระลึกถึงการที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทำต่อฟาโรห์และต่อชาวอียิปต์ทั้งสิ้นนั้น
7:19 การทดลองใหญ่ยิ่งซึ่งนัยน์ตาท่านได้เห็นแล้ว ทั้งหมายสำคัญ การมหัศจรรย์ พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียดออก ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงใช้พาท่านทั้งหลายออกมา พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงกระทำต่อชนชาติทั้งหลายที่ท่านกลัวอย่างนั้นแหละ
7:20 ยิ่งกว่านั้นอีกพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงใช้ฝูงต่อมาท่ามกลางเขา จนกว่าผู้ที่เหลืออยู่และซ่อนตัวหลบจากท่านจะถูกทำลายสิ้น
7:21 พวกท่านอย่าวิตกเพราะเขา ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่น่ากลัว
7:22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะกวาดไล่ประชาชาติเหล่านี้ให้พ้นหน้าท่านทีละเล็กทีละน้อย ท่านอย่ากำจัดเขาเสียทันที กลัวว่าสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งจะเพิ่มขึ้นแก่ท่านมากไป
7:23 แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาไว้ให้ท่านทั้งหลาย และจะกระทำให้เขาเกิดโกลาหลใหญ่จนเขาทั้งหลายจะพินาศ
7:24 และพระองค์จะทรงมอบกษัตริย์ของเขาไว้ในมือของท่าน และท่านทั้งหลายจะกระทำให้ชื่อของเขาพินาศไปจากใต้ฟ้า จะไม่มีผู้ใดต่อต้านท่านทั้งหลายได้ จนกว่าท่านจะทำลายเขาเสีย
7:25 ท่านทั้งหลายจงเผารูปแกะสลักอันเป็นรูปพระทั้งหลายของเขาเสียด้วยไฟ ท่านทั้งหลายอย่าปรารถนาอยากได้เงินหรือทองซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้น หรือนำไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะติดกับดักอยู่ภายในนั้นเอง เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
7:26 พวกท่านอย่านำสิ่งพึงรังเกียจเข้าไปในเรือนของท่าน กลัวว่าท่านจะเป็นที่ต้องห้ามเหมือนของนั้น พวกท่านจงรังเกียจและเกลียดมันอย่างที่สุด ด้วยเป็นของที่ต้องห้าม”

5. เพื่อถวายเกียรติ และ ความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า

 

6. ทำให้เห็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา และ การระลึกถึงของพระเจ้าที่มีต่อเรา

7. เป็นปกติที่คนเดินติดตามพระเจ้า ย่อมมีพระพร และ ได้รับการอวยพร แต่ตรงกันข้าม หากไม่มีพระพรเลย หรือ เป็นระยะเวลายาวนาน ก็เป็นสัญญาณเตือนสภาพชีวิตของเรากับพระเจ้า ณ ช่วงเวลานั้นเป็นอย่างดี

 

8. การนับพระพรเป็นการฝึกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้เป็นอย่างดี หลายครั้งเรามีโอกาสขอ แต่ไม่มีโอกาสในการขอบพระคุณพระเจ้าสักเท่าไร การนับพระพรทำให้การขอบพระคุณนั้นออกมาจากใจที่ระลึก และ สำนึกในพระคุณพระเจ้า

2015-07-06

0Shares