คำอธิษฐาน : ในทุกๆ เช้า

By | 2014/11/13

“จิตวิญญาณเอ๋ย… จงแช่มชื่นเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าผู้แสนดีเถิด***

♥ ข้าพระองค์ทั้งหลายตื่นขึ้นเพื่อจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้า

♥ ทุกๆ ย่างก้าวที่เท้าเหยียบย่ำ ใจภายในเรียกร้องหาแต่พระองค์ที่จะทรงนำ

♥ ทุกๆ นาทีที่มือยื่นออกไป ปรารถนาจะยกชูนามของพระองค์

♥ ขอโปรดทรงอวยพระพรย่างก้าวของบรรดาผู้ที่เสาะและแสวงหาพระองค์

♥ เพราะทรงสัญญาไว้ว่า … “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน ด้วยว่าผู้ใดแสวงหาก็จะพบ ผู้ใดขอก็จะทรงให้ ผู้ใดเคาะพระองค์จะทรงเปิดออก”

♥ โอ้… บัดนี้ขอทรงนำเช่นนั้นแก่ชนชาติคนของพระองค์ด้วยพระคุณอันแสนสดใหม่และล้ำเลิศในแต่ละวันด้วยเถิด

ข้าพเจ้าร้องทูลด้วยความมั่นใจในพระนามองค์ พระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

260814

0Shares