คำอธิษฐาน : สรรเสริญพระเจ้า

By | 2014/10/29

ข้าแต่พระเจ้า … ผู้ทรงหวงแหน และรักอุดม…

ขอโปรดปกคลุมข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระสิริของพระองค์
ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ทั้งหลายจากบรรดาซึ่งชั่วร้ายทั้งมวลไว้ใต้อ้อมกอดของพระองค์
ขอโปรดสำแดงความรักมั่นคงในทุกเช้าวันใหม่ เทความสดใหม่แก่ผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์
ขอโปรดเปิดเผยความล้ำลึก แก่บรรดาผู้รักษาทางของตนให้อยู่ในมรรคาของพระองค์
ขอโปรดประทานพระพรอันยัดสั่นแน่นพูนล้น แก่บรรดาผู้ชอบธรรมที่จ่ายราคาออกเพื่อพระองค์
ขอพระสิริความงดงามของพระองค์ประจักษ์ต่อแผ่นดินโลกนี้ ด้วยว่าทุกเข่าจะสรรเสริญ ทุกลิ้นจะยกยอพระนามพระองค์ และทุกมือจะชูขึ้นต่อพระองค์

*** ขอพระเกียรติสิริมีแด่พระองค์ผู้ทรงสัจจริงแต่เพียงนามเดียว

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”


280714

 

0Shares