คำอธิษฐาน : พระเยซูสอนให้อธิษฐาน

By | 2014/10/10

มธ.6:9-13

6:9 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
6:10 ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
6:11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้
6:12 และขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกหนี้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้น
6:13 และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย เหตุว่าอาณาจักรและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ เอเมน

 

พระเยซูสอนให้อธิษฐาน

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์…
ขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก และในครัวเรือนของข้าพระองค์
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ โปรดสำแดงน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ ขอทรงสอน และนำให้อยู่ในน้ำพระทัยเสมอ
ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ ทรงรู้ทุกความต้องการและจำเป็น ขอโปรดประทานสิ่งดีไม่ขาดหรือช้าไปจากข้าพระองค์และครัวเรือน
และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ ขอประกาศยกโทษผู้ล่วงละเมิดในอดีต ปัจจุบัน และประกาศยกโทษล่วงหน้าในอนาคต
และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย ขอทรงเหวี่ยงสิ่งซึ่งชั่วร้ายให้ไกลห่างดั่งตะวันตกกับตะวันออก ขอทรงซ่อนข้าพระองค์และครัวเรือนไว้ใต้ร่มปีกแห่งพระคุณของพระองค์
เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน”  ♥ ♥ ♥


120714

0Shares