คำอธิษฐาน :: พระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว

By | 2016/02/03

“ข้าแต่พระเจ้า… องค์บริสุทธิ์
ขอโปรดทรงชำระ ; จากการอธรรมที่รายล้อม
ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ให้ห่างไกลจากอุบายโลก
ขอโปรดทรงชำระ ; ให้พ้นมลทินบาป
ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ที่แท่นบริสุทธิ์ แห่งพระสิริ
ขอโปรดทรงชำระ ; จากกรรมเวร ที่ตกทอด
ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ณ ที่นั่งแห่งพระพรและทุ่งหญ้าแดนสงบ

โอ้… พระองค์ผู้ทรงนามว่า “บริสุทธิ์”
ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว
ทรงบริสุทธิ์ปราศจากมลทินบาป
ทรงไร้ตำหนิ ข้อกังขา
ทรงงดงาม ประเสริฐ และล้ำค่า
ทรงเมตตา ช่วยกู้ ด้วยโลหิตบนกางเขน

โอ้… มวลมนุษย์เอ๋ย!!!
ตื่นเถิด ตื่นเสียที!!!
กลับมาหาองค์เที่ยงแท้ ผ่านกางเขน!!!
พระผู้ทรง ; ช่วยให้รอด และช่วยกู้
พระผู้ทรง ; ไถ่ และยกโทษด้วยความรัก
พระผู้ทรง ; พิพากษา และมีสิทธิขาด
พระผู้ทรง ; พระคุณ และพระเดช
พระผู้ทรง ; เป็นองค์จอมราชา ปกครองโลก
พระผู้ทรง ; ให้โอกาส ด้วยความรักที่กางเขน

เพราะโลกนี้ไม่มีพระใด ที่เที่ยงแท้
เว้นจากองค์พระเจ้า
มีหูแต่ฟังไม่ได้
มีตาแต่มองไม่เห็น
มีปากแต่พูดไม่ได้
อนิจจัง โลกเอ๋ย กลับมาหาพระองค์เถิด

ผู้ทรงสดับฟัง คำร้องทูล
ผู้ทรงทอดพระเนตร มองดูทุกซอกมุม
ผู้ทรงตรัสด้วยพระโอษฐ์ อันสัจจริง
ผู้ทรงยื่นพระหัตถ์ ช่วย กู้ และอวยพร
ผู้ทรงดำเนินไปกับ คนชอบธรรม

ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ขอประกาศตนอยู่ฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสัจจริง

“อย่าหันไปนับ‍ถือรูป‍เคารพ และห้ามหล่อรูป‍เคารพไว้ สำหรับตน เราคือยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าของเจ้า”
[เลวีนิติ 19:4]

อธิษฐานวิงวอน ป่าวประกาศ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2016-01-28

 

 

 

0Shares