คำอธิษฐาน : ขอการปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย

By | 2014/10/08

“ข้าแต่พระเจ้า…

ขอพระสิริของพระองค์และความรักแห่งกางเขน ปกคลุมผืนแผ่นดินโลก

ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ทั้งหลายจากคนร้าย สัตว์ร้าย สถานการณ์ร้าย โรคร้าย สิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

ขอเหวี่ยงให้ไกลห่างดั่งตะวันตกกับ ตะวันออก

ขอปกป้องร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความคิด ครอบครัว บุคคลที่รัก วัตถุที่ถือครอง การเงิน การงาน คริสตจักร

ขอพระสิริของพระองค์ครอบครอง โดยนามพระเยซูคริสต์ เอเมน” ♥ ♥ ♥

 

090714

0Shares