คำอธิษฐาน : ต่อพระเมษโปดก

By | 2015/03/09

♥ ข้าแต่พระเจ้า…. 

♥ เมื่อพระเมษโปดกเสด็จมา >> ทุกหัวเข่าจะอ่อนลง…
♥ ขอให้คำจากปากข้าพระองค์ >> เป็นดั่งเครื่องหอมต่อพระพักตร์…
♥ ขอให้เสียงสรรเสริญ >> เป็นที่โปรดปรานของพระองค์…
♥ ขอให้ถ้อยคำร้องทูล >> เป็นดั่งเครื่องบูชาพอพระทัย…
♥ ขอให้บทเพลงจากใจ >> เป็นดั่งเสียงพิณเขาใหญ่ ถวายแด่พระองค์ด้วยไพเราะ…

♥ ขอต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระเมษโปดก
♥ ขอบพระคุณ : ทรงไถ่บาปทั้งสิ้นให้หมดจด
♥ ขอบพระคุณ : ทรงฉุดขึ้นจากการร้าย
♥ ขอบพระคุณ : ทรงปกป้องจากการชั่วทั้งปวง
♥ ขอบพระคุณ : ทรงช่วยกู้ รื้อฟื้น และคืนให้
♥ ขอบพระคุณ : ทรงเสด็จมา เชื้อเชิญให้เข้าใกล้
♥ ขอบพระคุณ : ทรงนับว่า ข้าพระองค์นั้นชอบธรรม
♥ ขอบพระคุณ : ทรงให้ร่วมในพระสัญญาแห่งชีวิต
♥ ขอบพระคุณ : ทรงนำให้อยู่ในแผ่นดินอันสมบูรณ์
♥ ขอบพระคุณ : ทรงสำแดงเมตตาแก่ข้าพระองค์

♥ ข้าแต่พระเจ้า… องค์พระเยซู ผู้ทรงไถ่
♥ ขอถ่อมลง สรรเสริญ นามพระคริสต์
♥ ขอยกชู พระนามบริสุทธิ์
♥ ขอแซ่ซ้องให้ดังก้อง ภายในใจถูกตราตรึง
♥ ว่าทรงเป็น “พระเมษโปดก ผู้ทรงเสด็จมา”
♥ ขอให้คำอ้อนวอนจากปากไร้มลทิน เพราะทรงชำระให้
♥ ขอป่าวร้องถึงความงดงาม พระพักตร์ที่ทอแสง

♥ โอ้… บัดนี้…
♥ ขอทรงชำระมือให้สะอาด ใจให้บริสุทธิ์
♥ ข้าพระองค์ขอก้มกราบแด่องค์ผู้สมควร

ขอสรรเสริญ นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2015-03-08

 

 

0Shares