คำอธิษฐาน :: ชีวิตแห่งการเกิดผล

By | 2018/01/23

“ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ขอแช่ตัวอยู่ในลำน้ำของพระคริสต์ : ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่ฝังรากอยู่ในลำธาร
ขอให้เกิดผลตามฤดูกาล : อย่างอุดมสมบูรณ์ ไร้ผลที่ฝ่อ แห้งเหี่ยวไป
ขอให้รากหยั่งลึกลงไป : จนเป็นฐานที่มั่นคง แม้ลมพายุจะพัดแรง ก็ไม่อาจสั่นคลอน หรือ สั่นไหว

ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น
ขอโปรดทรงสดับฟังเสียงคำร้องทูล << ที่กลั่นออกจากดวงใจ
ขอโปรดประทานการเกิดผล << ด้วยทรงเจิม ที่เกินกว่ามือมนุษย์
ขอโปรดให้ชัยชนะเป็นของข้าพระองค์ << ด้วยพระนามบริสุทธิ์ทรงฤทธา ที่เคียงข้างทุกเส้นทาง ทุกย่างก้าว
ขอโปรดให้ทุกการตอบสนองตามพระสุรเสียงตรัส << ได้เก็บกินพระพรที่ยั่งยืนยาวยันรุ่นลูกหลาน
ขอโปรดให้กิ่งก้านขยายออกจนเป็นร่มเงาใหญ่ << ที่ออกดอก เกิดผล มากมายทุกมิติ
ขอโปรดทรงอวยพรจนเห็นได้ชัด ว่า << นี่แหนะ !!! พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการงาน และ ครัวเรือนข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ !!!
ขอทรงบัญชาพระพรจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน ลงมา ณ ที่นี่ :: ด้วยว่า :: ข้าพระองค์พร้อมรับแล้ว อย่างเต็มขนาด ยัด สั่น แน่น พูน ล้น เพื่อให้พระเกียรติเป็นของพระองค์แต่นามเดียว

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

***********************

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ชีวิตแห่งการเกิดผล เป็นน้ำพระทัย และ พระสัญญาของพระเจ้า การร้องทูลขอการอวยพรจากพระเจ้าให้เห็นการเกิดผลเป็นสิ่งที่ควรทำ

2. สามารถระบุ และ กล่าวถึง หัวข้ออย่างเจาะจงที่ต้องการเห็นการเกิดผลได้ ( เช่น งานที่กำลังทำ , สิ่งที่อยู่ในครอบครอง หรือ บุคคลที่เราต้องการอธิษฐานเผื่อ )

 

 

2018-01-11

 

 

0Shares