คำอธิษฐาน : ขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่

By | 2014/10/08

มธ.6:10 … ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นเช่นไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก

“ข้าแต่พระเจ้า …
ขอแผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกในครัวเรือน ในที่ทำงาน ในทุกที่ที่ย่างเท้าไป …
ขอความงดงามและความสงบสุขก่อเกิดขึ้นภายใน จนสามารถมองเห็นความงดงามของพระองค์ และนับพระพรแห่งการทรงสร้างของพระองค์ในชีวิตได้…
ขอโปรดเคียงข้างในทุกย่างก้าว …
ขอใส่ใจแห่งการสรรเสริญ ริมฝีปากแห่งการอวยพร มือแห่งการนมัสการ และหัวเข่าแห่งการร้องทูล ถ้อยคำแห่งการสรรเสริญ เยินยอ นามของพระเยซู

อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” ♥ ♥ ♥

100714

0Shares