คำอธิษฐาน :: ขอมอบแผนการณ์ความคิดแด่พระเจ้า

By | 2015/10/01

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น
โอ้… ขอโปรดทรงฟังเสียงร้องทูล…
ขอทรงชันสูตรใจภายใน…
ขอทรงพิสูจน์ความปรารถนา และต้องการ…
ขอทรงเงี่ยพระกรรณ (หู) ฟังเสียงจากภายในลึกๆ…
ขอทรงพินิจแผนงานและความใฝ่ฝัน…

โอ้… บัดนี้
ขอมอบถวายแผน ; ทั้งสิ้นแด่พระเจ้า
ขอมอบแผนการณ์เพื่อพรุ่งนี้ ; ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์
ขอมอบความปรารถนา และต้องการ ; แด่พระเจ้า
ขอมอบความคาดหมายและใฝ่ฝัน ; ไว้แทบพระบาท
ขอมอบความทุกข์ร้อน ; ไว้ในพระหัตถ์ที่ช้อนรับและช่วยกู้
ขอมอบความวิตก ; ไว้ที่เบื้องพระบาทอันทรงคุณ
ขอมอบความกังวล (ตามธรรมดาโลก) ; ไว้ในพระหัตถ์ทรงรื้อฟื้น
ขอมอบทางทั้งสิ้น ; ไว้เพื่อพรุ่งนี้จะราบรื่น
ขอมอบใจทั้งหมด ; ไม่ปันเก็บไว้เพื่อสิ่งใด
ขอมอบทั้งชีวิต ; ไว้ในแผนการณ์ของพระเจ้า

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
สิ่งจำเป็น << ขอทรงประทานให้
สิ่งขาดอยู่ << ขอทรงเพิ่มเติมให้
สิ่งไม่พอ << ขอทรงเท ไม่ขาดสาย
สิ่งเบื้องหน้า << ขอทรงทำทางให้ราบเรียบ
สิ่งบีบรัด << ขอทรงคลี่คลายทันเวลา
สิ่งตึงเครียด << ขอทรงผ่อนคลาย เมื่อได้พักพิงอยู่ในพระเจ้า
สิ่งวิตก << ขอทรงสอน ให้วางใจ
สิ่งขัดสน << ขอทรงปลดปล่อยให้มั่งคั่ง
สิ่งสั่นคลอน << ขอทรงตอกย้ำความมั่นคง
สิ่งเกินกำลัง << ขอทรงเสริมกำลังให้ผ่านได้
สิ่งที่ไม่อยู่ในควบคุม << ขอทรงควบคุมด้วยพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
สิ่งสูญเสีย << ขอทรงฟื้นคืนให้ 10 เท่า
สิ่งลงแรง << ขอทรงให้เกิดผล 30 เท่า 60 เท่า 100 เท่า
สิ่งหว่านลง << ขอทรงให้เติบโต เพื่อเก็บเกี่ยว
สิ่งขัดขวาง << ขอทรงทลายลงด้วยฤทธา
สิ่งบั่นทอน << ขอทรงฟื้นใจใหม่
สิ่งล้ำลึก << ขอทรงเปิดเผยอย่างลึกซึ้ง
สิ่งล้ำค่า << ขอทรงปกป้องไว้ เพื่อข้าพระองค์และครัวเรือน

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ร้องทูล >> แต่พระเจ้าทรงขับเคลื่อน
ข้าพระองค์ลงแรง >> แต่พระเจ้าทรงทำให้เกิดผล
ข้าพระองค์จ่ายราคา >> แต่พระเจ้าทรงให้ผลกำไร
ข้าพระองค์อธิษฐาน >> แต่พระองค์ทรงตอบคำเหล่านั้น

เมื่อพระเจ้าทรงนำ << ข้าพระองค์จะเชื่อฟังและเดินตาม
เมื่อพระเจ้าเคลื่อน << ข้าพระองค์ขอร่วมด้วย
เมื่อพระเจ้าสั่ง << ข้าพระองค์ยอมจำนน
เมื่อพระเจ้าสัญญา << ข้าพระองค์ รอรับนับพระพร
เมื่อพระเจ้าเสด็จมา << ข้าพระองค์ก้มกราบลง
เมื่อพระเจ้าเริ่มต้น << ข้าพระองค์ขอตามติด
เมื่อพระเจ้าอวยพร << ข้าพระองค์พร้อมรับ
เมื่อพระเจ้าแสวงหาผู้ที่ทรงรัก << ข้าพระองค์และครัวเรือน… ยืนอยู่ ณ ที่นี่***

ข้าแต่พระเจ้า…
ด้วยว่า : ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว
ด้วยว่า : ทรงสถาปนางานทั้งสิ้น จึงเกิดผล
ด้วยว่า : ทรงตอบ คำร้องทูลจึงไม่สูญเปล่า
ด้วยว่า : ทรงพระชนม์ ความเชื่อจึงมีพลังและแก่นสาร
ด้วยว่า : ทรงใส่ใจ ทุกแผนงานของมนุษย์

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ข้าพเจ้าและครัวเรือน…
ขอมอบถวายแผนงาน , ความปรารถนา , ความใฝ่ฝัน , ความจำเป็นและต้องการ ทั้งสิ้น…ไว้ในพระหัตถ์ที่เปี่ยมด้วยพระคุณ และรักอันไร้เงื่อนไข
ขอฝากความไว้วางใจ ไว้ในพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาและทรงสัจจริง
ขอวางความวิตกกังวล และความขยาดกลัว ไว้ต่อแทบพระบาท เพื่อแลกเอากำลังใหม่
ขอเป็นคนที่ทรงรับไว้ในการสถาปนาให้เป็น บุตรที่รักของพระองค์ ดั่งแก้วตาและดวงใจ
ขอประกาศความเชื่อมั่นในพระเจ้าของข้าพเจ้า ว่า “ทรงเป็นสิ่งล้ำค่าเกินอื่นใด”

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงหันพระพักตร์มาที่นี่!!!
ขอทรงเทพระพรลงมา ณ ตรงนี้!!!
ขออย่าทรงผ่านเลยไป แม้สักน้อย!!!
ขออย่าทรงหลงลืม ผู้รับใช้ของพระเจ้า!!!
ขอโปรดทอดพระเนตรลงมาที่ข้าพระองค์!!!
ขอโปรดทรงเมตตาแก่ครัวเรือนและยุ้งฉาง!!!
ขอโปรดทรงอวยพรชีวิตและทรัพย์สิน!!!
ขอโปรดรับข้าพระองค์และครัวเรือน ไว้ในอ้อมกอดและพระหัตถ์ของพระองค์***

สุภาษิต 16:1-3 :: แผน‍งานความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำ‍ตอบของลิ้นมาจากพระ‍ยาห์‌เวห์ ทางทุกสายของมนุษย์ก็บริ‌สุทธิ์ในสาย‍ตาของเขาเอง แต่พระ‍ยาห์‌เวห์ทรงตรวจ‍ดูจิต‍ใจ จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระ‍ยาห์‌เวห์ แล้วแผน‍งานของเจ้าจะได้รับการสถาปนา

อธิษฐานวิงวอน ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2015-09-21

 

 

 

0Shares