คำอธิษฐาน : ขอพิทักษ์รักษา

By | 2014/11/13

“ข้าแต่พระเจ้า…ผู้ทรงพิทักษ์รักษาชนชาติของพระองค์…

* ขอโปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ผู้ที่ต้องการ

* ขอทรงให้เท้าของผู้ชอบธรรมรับการประคองจากพระหัตถ์

* ขอทรงส่งบรรดาทูตสวรรค์รายล้อมเพื่อปกป้อง

* ขอทรงสร้างเกราะกำบังที่เข้มแข็งแก่ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระองค์

* ขอทรงใส่ใจใหม่เพื่อแยกแยะสัจจะกับการล่อลวงออกอย่างชัดแจ้ง

* ขอปัญญาจากการเสาะหาพระองค์ ที่โลกนี้ให้ไม่ได้

* ขอทรงให้ความรักอันอุดมของพระองค์ ท่วมท้นภายในของข้าพระองค์ทั้งหลาย

* ขอทรงฟังถ้อยคำ แม้เล็กๆ ของข้าพระองค์

* ขอโปรดให้พิทักษ์ข้าพระองค์ตั้งแต่ต้นทางจนสุดปลาย

***เพราะทุกวันคืนของข้าพระองค์จะเป็นของพระองค์ ด้วย คำสรรเสริญ โมทนา และ ขอบพระคุณ ***

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

280814

0Shares