คำอธิษฐาน : ขอทรงเคียงข้าง

By | 2014/11/17

ข้าแต่พระเจ้า…
ไม่ว่าจะที่ลึกหรือที่สูง
ไม่ว่าจะทางกว้างหรือทางแคบ
ไม่ว่าจะที่ๆ คุ้นเคยหรือไม่รู้จัก
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
.
.
.
ขอเพียงทรงอยู่ด้วยและเคียงข้าง… ***ข้าพระองค์และครัวเรือน พร้อมเสมอในการก้าวตาม***

ข้าแต่พระเจ้า…
ด้วยว่าทรงนำแล้ว…จะทรงรับรอง
ด้วยว่าทรงสัญญาแล้ว…ทุกสิ่งจะเกิดขึ้น
ด้วยว่าทรงอยู่ด้วยแล้ว…ชัยชนะจะเป็นของข้าพระองค์
ด้วยว่าทรงตรัสแล้ว…ไม่ทรงบิดพลิ้ว
ด้วยว่าทรงปลดปล่อยแล้ว…เสรีภาพ สิทธิอำนาจ ชัยชนะเป็นของข้าพระองค์

พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด…
ขอทรงเคียงใกล้ก็เป็นพอ…
ขอทรงประทับอยู่… ทุกสิ่งเป็นไปได้
ขอทรงปกคลุม… ความปลอดภัยย่อมเกิดขึ้น
ขอทรงอวยพร… แม้ศัตรูก็ไม่อาจพรากไปได้
ขอทรงนำ… หนทางข้างหน้าย่อมชัดเจน

พระเจ้าผู้ทรงเรียกและช้อนรับ
ขอทรงให้ตาได้เห็น… สิ่งทรงทำ
ขอให้หูได้ยิน… เสียงทรงตรัส
ขอให้ใจสัมผัส… รักอันมั่นคง แสนสงบ
ขอให้มือได้ร่วม… ในแผนการณ์อันประเสริฐ
ขอให้เท้าได้เดิน… ในมรรคาของพระองค์
ขอให้ชีวิตได้อยู่… ในเวลาและน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระคริสต์
ขอให้จิตวิญญาณนี้… เป็นของพระองค์เพียงผู้เดียว

อธิษฐาน มอบถวาย และทูลขอ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”


161114

 

0Shares