คำอธิษฐาน : ของพระเจ้ามอบแด่พระเจ้า

By | 2014/11/13

*** ของของซีซาร์มอบแด่ซีซาร์
ของของพระเจ้ามอบถวายแด่พระเจ้า ***

“ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงครอบครองสรรพสิ่ง
ทรงสำแดงความเมตตาด้วยการหยิบยื่นการครอบครองนั้นไว้ในมือของข้าพระองค์ทั้งหลาย…

โอ้…. พระองค์เจ้าข้า
ขอโปรดอย่าให้ใจหลงระเริง คิดเหมาเอาว่าเป็นของตัวเอง แต่ขอมอบถวายแด่พระองค์

เหตุไฉนหรือ?? ของของพระองค์จึงควรเป็นของมนุษย์เล่า?
ข้าพเจ้าขอมอบถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตา เปี่ยมด้วยพระคุณ
ทรงให้อย่างไม่หวงแหน
ทรงหยิบยื่น อย่างไม่เก็บกัก
ทรงอนุญาตให้มือมนุษย์ถือครอง อย่างไม่เคลือบแคลง
ทรงไว้ใจและให้เกียรติคนเล็กน้อย
.
.
.
โอ้…. เหตุไฉนหรือ?? ของของพระเจ้าจึงไม่ควรมอบแด่พระองค์

ขอขนาบใจที่หลงลืมและระเริงกับการถือครองจนมัวเมาคิดเองว่าเป็นของตน
แต่ขอถ่อมลงด้วยกลับใจใหม่ว่า… ***สมควรมอบถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสมควร***

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน ”

190814

0Shares