คำอธิษฐาน : ขอความเชื่อ

By | 2015/07/02

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสัจจริง

เพราะทรงสำแดงพระองค์ผ่านการทรงสร้าง
ด้วยถ้อยคำพยากรณ์ล้วนเป็นจริง
อัศจรรย์ทรงสำแดงพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
ความรักอันมั่นคงของพระเจ้าสำแดงถึงพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตา
แผนการณ์อันครบถ้วนบ่งชี้ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์
พระลักษณะโดดเด่นด้วยพระคุณอันมากหลาย
พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์
สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่

เหตุไฉน ? ความเชื่อจึงน้อยนิด ถูกสั่นคลอน ด้วยพายุ
เหตุอันใด ? ความเชื่อจึงหดหาย ตามภาวะการณ์
เหตุอะไร ? ความเชื่อจึงลดทอน ไปตามกาลเวลา
เหตุใดหรือ ? ความเชื่อจงขาดไปจากที่ควร

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงเพิ่มเติมความเชื่อให้มากขึ้น
ให้เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ถูกขยาย
ให้ความเชื่อเติบโตตามกาลเวลา
ให้ความเชื่อถูกฝังรากลึกหยั่งลงไป
ขอโปรดทรงรดน้ำให้เติบโต
ให้เข้าใจความล้ำลึกพระปัญญา
ให้เข้าถึงน้ำพระทัยอันสมบูรณ์
ให้เข้าใกล้พระบัลลังค์อันชอบธรรม
ขอโปรดทรงสร้างความเชื่อบนศิลา
ให้มั่นคง แข็งแรงขึ้นทุกๆ วัน
ให้แข็งแกร่ง ดั่งศิลา ไม่อ่อนยวบ
ให้กล้าหาญ ด้วยความเชื่อที่ยึดมั่น

เชื่อในนามองค์พระเยซู
ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ หนทางรอด
ทรงเป็นทางนั้น ทางเดียว สู่พระบิดา
ทรงเป็นผู้นำทาง ในมรรคาของพระองค์
เชื่อในพระลักษณะอันเที่ยงแท้
ทรงมีนามว่า “เราเป็น” ซึ่งทรงเป็นทั้งชีวิต
ทรงมีน้ำพระทัยแสนประเสริฐต่อข้าพระองค์และครัวเรือน
ทรงมีพระเมตตาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาด
ทรงมีแผนการณ์ล้ำลึก และทรงนำ
ทรงมีพระดำรัส เพียงแค่ตรัส ทั้งสิ้นเกิดขึ้นพลัน
ทรงฤทธาครอบครองแผ่นดินโลก
ทรงนำประชากรสู่แผ่นดินสวรรค์นิรันดร

ขอถ่อมลงกลับใจใหม่ ที่สั่นคลอน
ที่หลงลืม ว่าทรงฤทธาอาจทำได้ทุกๆ สิ่ง
ขอกลับใจใหม่ ที่ขาดแคลน ความเชื่อ และหวั่นไหว
ที่หลงลืมพระสัญญา ทรงตั้งไว้
ขอกลับใจใหม่ ที่เชื่อน้อย
ที่หลงลืมพระพรในวันวานเคยผ่านมา

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงเพิ่มเติมความเชื่อให้มากขึ้น
ขอทรงสร้างความเชื่อบนศิลาของพระคริสต์
ขอทรงขยายความเชื่อให้กว้างขึ้น
ขอทรงหยั่งรากความเชื่อให้ลึกมากยิ่งๆ ขึ้น
ขอทรงเจิมความเชื่อให้ทะลุกรอบของโลก
ขอทรงเทความเชื่อลงมาในหัวใจ

เพราะว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็น คือ = ความเชื่อ
เพราะว่าสิ่งที่หูไม่ได้ยิน คือ = ความเชื่อ
เพราะว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึง คือ = ความเชื่อ
เพราะชีวิตเริ่มต้นด้วยความเชื่อ = ขอทรงนำต่อไปจนสิ้นสุดด้วยความเชื่อ

อธิษฐานด้วยความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2015-06-28

 

 

0Shares