คำอธิษฐาน : ขอความอุดมสมบูรณ์

By | 2014/11/04

“ข้าแต่พระเจ้า … ผู้ทรงดำรงอยู่

…ขอพระคุณความรักของพระองค์ปกคลุมแผ่นดินโลก ดั่งแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่

…ขอความงดงามของพระองค์สาดส่องมายังครัวเรือนของผู้ชอบธรรม

…ขอพระสิริของพระองค์ นำทุกย่างก้าว ผู้ที่จำนนต่อพระพักตร์พระองค์

♡ ขอโปรดเสริมกำลังแห่งมือ ดุจปีกนกอินทรีย์ ในทุกเช้าวันใหม่…

เพื่อให้ผู้ที่รักพระองค์ได้นับพระพรดั่งมานาที่สดใหม่ ดั่งน้ำนมน้ำผึ้งในแผ่นดินคานาอัน…

ขอสันติสุขจงมีแด่ชนชาติของพระองค์

อธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ผู้ทรงงดงาม ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

คำอธิษฐาน : ขอความอุดมสมบูรณ์

060814

 

0Shares