คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎อย่าดับพระวิญญาณบริสุทธิ์‬

By | 2015/10/05

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงครอบครองจิตใจภายใน
ขอบพระคุณองค์พระวิญญาณแสนหวาน
ทรงประทับอยู่ภายในชีวิตและจิตใจ
เพื่อให้วิญญาณจิตเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โอ้… องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงอ่อนโยน อ่อนหวาน
ทรงฤทธา แข็งแกร่งกว่าศัตรู
ทรงขับเคลื่อนและทำงานภายในผู้เชื่อ
ทรงสำแดงถึงพระบุตร และพระบิดา
ทรงเป็นพระผู้ช่วยในทุกทาง
ทรงอ่อนละมุน ทรงอ่อนหวาน
ทรงล้ำค่า เหนืออื่นใดมาเทียบได้
ทรงงดงาม น่าถนอม และยึดไว้
ทรงชันสูตร เพื่อเคียงข้างผู้ถ่อมใจ
ทรงเป็นพยานต่อหน้าบัลลังค์พิพากษา

โอ้… ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย
จงอย่าดับการทำงานของพระวิญญาณ ฯ
จงอย่าเมินเฉยต่อการขับเคลื่อนของพระองค์
จงอย่าหมิ่นประมาทฤทธาของพระวิญญาณฯ
จงอย่ากล่าวให้ร้ายองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
จงอย่าเพิกเฉยเสียงตรัสของพระองค์
จงอย่าทำให้พระวิญญาณฯ เสียพระทัย
จงอย่าดับพระวิญญาณฯ ทั้งในตนเองและผู้อื่น
จงอย่าทอดทิ้งพระวิญญาณฯ ไป เพราะสิ่งหยากเยื่อ
จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ เพื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
จงยึดองค์พระวิญญาณฯ ไว้กับตัว
จงถนอมน้ำพระทัยพระวิญญาณฯ ให้มากๆ
จงเห็นค่าพระวิญญาณฯ ผู้สูงส่ง

ด้วยว่าทรงทำงานร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
ด้วยว่าองค์พระวิญญาณฯ ทรงอ่อนหวาน
ด้วยว่าทรงฤทธาและแข็งแรง
ด้วยว่าทรงช่วยกู้ และพลิกฟื้นสภาพภายใน
ด้วยว่าทรงเคียงข้าง อยู่ฝ่ายผู้ที่รักพระองค์
ด้วยว่าทรงล้ำค่ากว่าทุกสิ่งในโลกนี้…

โอ้… คนดับพระวิญญาณฯ เอ๋ย
ตื่นเถิด ตื่นเถิด
จงกลับใจเสียใหม่ ตั้งแต่เดี๋ยวนี้
สารภาพบาปผิดที่ได้ทำให้พระวิญญาณฯ เสียพระทัย
ที่ริอาจต่อสู้ ต่อต้าน องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ตื่นเถิด ตื่นเถิด
จงกลับใจเสียใหม่ จากการดับพระวิญญาณฯ
ด้วยความเป็นเด็ก ไม่รู้ประสา
ด้วยความหยิ่งผยอง คิดว่าตนแน่
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ด้วยความจำกัดของตนเอง
จงกลับใจเสียใหม่ ตั้งแต่เดี๋ยวนี้

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงชำระดวงใจภายในให้หมดจด
เพื่อพระวิญญาณฯ ครอบครองทุกพื้นที่ชีวิต
ขอโปรดทรงขับเคลื่อนภายในข้าพระองค์
เพื่อจะตอบสนองอย่างเต็มกำลัง ในน้ำพระทัยพระบิดา
ขอโปรดทรงครอบครองจิตวิญญาณ
เพื่อให้เป็นของพระคริสต์หมดทั้งสิ้น
ขอโปรดทรงสร้างผลพระวิญญาณฯ เป็นนิสัยใหม่
เพื่อให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่นามเดียว

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬”

 

 

2015-10-04

 

 

 

0Shares