คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎มีชีวิตบนศิลา‬

By | 2016/01/07

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงสร้างข้าพระองค์ให้มั่นคงเถิด
ให้ฝังราก วางชีวิตบนศิลา
ไม่คลอนแคลน เปลี่ยนไปมา บนดินทราย
ไม่อ่อนไหว โงกเงก ตามลมพัดมา
แม้พายุ ลมแรง ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้อย่างหนักแน่น
ขอทรงสร้างให้เป็นดั่งศิลา ที่แข็งแกร่ง
แม้สิ่งใดปะทะ ยังคงแกร่ง ไม่แปรเปลี่ยน

ข้าแต่พระเจ้า… พระศิลาของข้าพระองค์
พระองค์ผู้ ; ไม่แปรเปลี่ยน ทั้งวานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์
พระองค์ผู้ ; ที่เป็นศิลามุมเอก ทรงล้ำค่า
พระองค์ผู้ ; ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล จวบจนวิวรณ์
พระองค์ผู้ ; ทรงหนักแน่นเปี่ยมด้วยรักอันมั่นคง
พระองค์ผู้ ; ทรงสำแดงพระเมตตาคุณอย่างไม่ขาดสาย
พระองค์ผู้ ; ทรงตั้งต้นการดี ทั้งทรงนำ และรับรองจนสำเร็จ
พระองค์ผู้ ; ทรงถือตาชั่งอันเที่ยงตรง ไม่มีแกว่ง
พระองค์ผู้ ; วายพระชนม์บนกางเขน หยิบยื่นรักไร้เงื่อนไข
พระองค์ผู้ ; ทรงตั้งพระสัญญาแล้ว จะทรงทำให้เกิดขึ้น
พระองค์ผู้ ; ทรงสัจจริงนิรันดร

โอ้… พระองค์เจ้าข้า!!!
บัดนี้ข้าพระองค์และครัวเรือน
> ขอวางชีวิตลงบนศิลาของพระคริสต์
> ขอจำนนต่อพระองค์ผู้ทรงแน่แท้
> ขอเดินตามพระคำ ฝังรากในความคิดและจิตใจ
> ขอมอบถวายทั้งสิ้นไว้บนศิลาที่มั่นคง

ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ขอกลับใจ >> ที่หลงลืม วิ่งวุ่นตามกระแสโลก
… ขึ้นไปยืนบนพื้นทราย อ่อนยวบยาบ
ขอกลับใจ >> ที่ไม่ได้ใส่ใจ สร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคง
… ไม่ใส่ใจให้น้ำหนัก ศึกษา ใฝ่รู้ในพระคำ
ขอกลับใจ >> ที่เพลิดเพลินแค่วันนี้ เพียงชั่วคราว
… ไม่ได้จดจ่อที่ชีวิตนิรันดร แผ่นดินของพระเจ้า
ขอกลับใจ >> ณ นาทีนี้
…ฝังตัวลงบนรากฐานพระศิลาที่มั่นคง

*แม้ลมแรง พายุร้าย ก็ผ่านได้ อย่างแน่นอน
*เพราะทรงเป็นกำบังอันแข็งแกร่ง
*เพราะทรงพยุงไว้ตามพระสัญญา
*เพราะทรงประคองผู้ที่ฝังตัวในพะคริสต์
*เพราะทรงไม่ทอดทิ้งผู้ที่เข้ามาในนิเวศน์ของพระเจ้า
*เพราะทรงลุกขึ้น แก้แทน ผู้ที่พักพิงในพระเจ้า
*เพราะทรงออกหน้า แทนผู้ที่อยู่ฝ่ายพระองค์
*เพราะทรงเป็นอยู่ในนิรันดร บนบัลลังค์พิพากษา

โอ้… ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงกลับมาหาพระศิลา
จงเข้ามาฝังรากบนศิลาที่แข็งแกร่ง
จงยึดพระองค์ไว้ให้มั่น
จงฉวยโอกาสที่จะเป็นที่โปรดปรานของพระองค์
จงวางทั้งสิ้นลง บนศิลาของพระคริสต์
จงรู้ไว้ พระองค์ทรงเป็นศิลามุมเอกที่ล้ำเลิศและประเสริฐ
จงถ่อมลงต่อพระองค์จอมราชา เหนือเจ้านาย
จงยืนอยู่บนศิลาแท้ ไม่คลอนแคลน
จงเข้ามาเถิด กลับมาหา พระศิลานามเที่ยงแท้
คือ “นามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า”

อธิษฐาน‬ ‪ป่าวประกาศ‬ ใน ‪พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2015-12-15

 

 

 

0Shares