คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ทรงเป็นศิลามุมเอก‬

By | 2016/01/07

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นศิลามุมเอก
*ทรงล้ำค่าคุณอนันต์
*ทรงเป็นเสาหลัก ปัจจัยแรกที่ขาดไม่ได้
*ทรงเป็นคำตอบเดียวที่เด่นชัดท่ามกลางสภาวะการณ์
*ทรงเป็นผู้ที่รักและหวงแหนบุตรพระองค์
*ทรงมั่นคงแข็งแกร่งกว่าภูผา
*ทรงดำรงอยู่นิจนิรันดร รุ่นสู่รุ่น

โอ้… องค์พระผู้เป็นเจ้า
…แม้โลกนี้ หมิ่นค่าของกางเขน
>> แต่ข้าพระองค์รักกางเขนยิ่งนักหนา
…แม้ช่างก่อ ทอดทิ้งศิลามุมเอก
>> แต่ข้าพระองค์ เสาะแสวงหายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
…แม้หลายสิ่งดูด้อยค่า ในสายตาคนทั่วไป
>> แต่ข้าพระองค์ ปรารถนาความล้ำค่าในพระคริสต์
…แม้ดูเหมือนเล็กน้อย และแตกต่าง
>> แต่ข้าพระองค์ ขอยึดพระสัญญาไว้ให้มั่น ตรึงในใจ
…แม้ดูเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้
>> แต่ข้าพระองค์ เชื่อในพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทรงทำทุกสิ่งได้

โอ้… บรรดาบุตรพระเจ้าเอ๋ย!!!
เหตุไฉน? จึงหลงลืม พระผู้เป็นดั่งศิลาเอก
เหตุไฉน? จึงสั่นคลอน ยวบยาบ บนดินทราย
เหตุไฉน? จึงทอดทิ้งพระองค์ผู้แสนประเสริฐ
เหตุไฉน? จึงหลงไปตามกระแส เสียงข้างมาก
เหตุไฉน? จึงอ่อนละอา หรือยอมแพ้ ต่อสิ่งขวางกั้นทางพระพร
เหตุไฉน? จึงยืนหยัดอย่างที่สุดไว้ไม่ได้

ข้าแต่พระเจ้า…
ทรงเป็นศิลาเอก ล้ำเลิศ สุดประเสริฐ
ทรงแสนดี เปี่ยมพระเมตตา และพระคุณ
ขอทรงสร้างชีวิตให้มั่นคง บนศิลาของพระคริสต์
ขอทรงเปลี่ยนความอ่อนแอ เป็นความเข้มแข็ง
ขอทรงเปลี่ยนความยากจน เป็นความมั่งคั่ง
ขอทรงสวมทับใจกล้าหาญและเข้มแข็ง แทนที่ความขลาดกลัว
ขอทรงเจิมปัญญา นำทางสว่าง ในมรรคาของพระคริสต์
ขอทรงรอบล้อมทั้งหน้าหลัง ด้วยทูตสวรรค์ของพระเจ้า
ขอความมั่นคง หนักแน่น ในความเชื่อมากยิ่งขึ้น
ขอให้ได้เห็นพระศิลา ทรงทำงานในชีวิตอย่างเต็มที่
ขอรออยู่ รับพระพร เต็มขนาด น้ำพระทัยพระบิดา
ขอเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่บนศิลาเอก แผ่นดินของพระเจ้า

ศิลาซึ่งช่าง‍ก่อได้ทอด‍ทิ้งเสีย ได้เป็นศิลา‍มุม‍เอกแล้ว การนี้เป็นมาจากพระ‍ยาห์‌เวห์ เป็นสิ่งอัศ‌จรรย์ในสาย‍ตาเรา
>> [สดุดี 118:22-23]

อธิษฐานป่าวประกาศในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

 

 

 

 

0Shares