คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ชนชาติบริสุทธิ์‬

By | 2015/12/11

“ข้าแต่พระเจ้า…
: เพราะทรงแยกข้าพระองค์ออกจากการอธรรม
: ทรงแยกไว้เพื่อพระองค์
: ทรงตั้งเป็นชนชาติบริสุทธิ์
: ทรงตั้งเป็นบุตรา และบุตรี ของพระเจ้า
: ทรงเรียกเข้าสู่พันธสัญญานิรันดร
: ทรงชำระให้ปราศจากมลทินบาป
: ทรงไถ่ถอนออกจากสิ่งชั่วร้าย คำแช่งสาป
: ทรงวายพระชนม์บนกางเขน เพื่อชำระล้าง
: ทรงเปิดประตูสวรรค์ แก่คนของพระเจ้า
: เพื่อผู้ที่เรียกพระองค์ว่า “พระยาเวห์”

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงชำระ >> ให้หมดจด ใสสะอาด
ขอทรงชำระ >> มลทินบาป ให้หมดเกลี้ยง
ขอทรงชำระ >> ทุกส่วนของชีวิต ให้บริสุทธิ์
ขอทรงชำระ >> ทั้งภายใน ภายนอก ให้โปร่งใส
ขอทรงชำระ >> ด้วยโลหิตบนกางเขน
ขอทรงชำระ >> ด้วยไฟจากแท่นบูชา
ขอทรงชำระ >> ด้วยน้ำใหม่ บริสุทธิ์
ขอทรงชำระ >> ใจ กาย วิญญาณจิต ให้เป็นของพระองค์

ขอแยกออก ; จากสิ่งซึ่งมลทิน
ขอแยกห่าง ; จากทางอธรรม
ขอแยกจาก ; อุบาย กลลวงหลอก
ขอแยกทาง ; กับความบาปโดยสิ้นเชิง
ขอแยกตัว ; จากตัณหาของเนื้อหนัง
ขอแยกตัวออกมา ; เข้าสู่ความบริสุทธิ์แห่งการชำระ

ข้าแต่พระเจ้า…
เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์***

โอ้… บัดนี้!!!
ขอรักษาทางชีวิต >> เพื่อความบริสุทธิ์
ขอสงวนทางชีวิต >> เพื่อยืนอยู่ใกล้พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์
ขอเลือกทางชีวิต >> ให้สมกับเป็นผู้ที่ทรงชำระแล้ว
ขอก้าวเดินในวิถีความชอบธรรม >> ในมรรคาของพระคริสต์
ขอติดสนิทกับพระองค์ >> ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์
ขอเป็นคนที่ทรงเลือกสรรไว้ >> ในชนชาติบริสุทธิ์
ขอยืนอยู่ในที่ตั้ง >> ทรงแยกไว้ เพื่อข้าพระองค์และครัวเรือน

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน ‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2015-12-08

 

 

 

0Shares