คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ขอสันติสุขปกคลุมแผ่นดินโลก‬

By | 2015/11/16

“สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด…
ขอปกคลุมแผ่นดินโลก ; ด้วยสันติของพระคริสต์
ขอครอบครองแผ่นดินโลก ; ด้วยความสงบสุข
ขอให้ผืนแผ่นดินโลก ; เต็มไปด้วยความสุขแท้
ขอความรักของพระเจ้า ; เข้าแทรกแซงทุกพื้นที่บนโลกนี้
ขอความสุข เปรมปรีดิ์ ทุกครัวเรือน…

โอ้… ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ขอโปรดอวยพรโลกนี้ ; ด้วยพระเมตตาคุณ
ขอโปรดให้แผ่นดินสวรรค์ ; มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก
ขอโปรดสำแดงให้โลกนี้ ; พบกับพระคุณและความรัก
ขอโปรดเคลื่อนลงมา ; ตามพระประสงค์
ขอโปรดครอบครอง ; ด้วยพระสิริบริสุทธิ์
ขอโปรดทรงล้อมรั้ว ; ผู้ชอบธรรมให้ปลอดภัย ทั้งครัวเรือน

ข้าแต่พระเจ้า…
เมื่อทรงยื่นพระหัตถ์ออก >> ทุกสิ่งอยู่ในการควบคุม
เมื่อทรงลุกขึ้น >> ความชอบธรรมจึงเด่นชัด
เมื่อทรงสำแดง >> ทุกสิ่งจึงประจักษ์แจ้ง
เมื่อทรงประทานพระคุณ >> ความรอดจึงมาถึง
เมื่อทรงชันสูตร >> ไม่มีสิ่งใดจะซ่อนพ้นพระพักตร์ หรือ พระกรรณ
เมื่อทรงอวยพร >> ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดพรากไปได้

พระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระคุณต่อคนทั้งปวง
ให้ฝนตกทั่วฟ้า พร้อมทั้งคนอธรรมและชอบธรรม
พระเจ้าผู้ทรงปกคลุมแผ่นดินโลก
ให้สันติสุข ครอบครอง ทั้งคนอ่อนแอและเข้มแข็ง
พระเจ้าผู้ทรงนามว่า “เราเป็น”
ให้ความสุขสงบ แก่ผู้ที่ร้องเรียกหาพระองค์
พระเจ้าผู้ทรงเรียกประชาชาติ
เข้าสู่สถานบริสุทธิ์ ใต้ร่มแห่งกางเขน
พระเจ้าผู้ทรงหยิบยื่นพระเมตตา
ให้แก่คนทุกคน ทั้งผู้น้อย เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ คนแก่เฒ่า
พระเจ้าผู้ทรงนำข่าวดีและประเสริฐ สู่แผ่นดินโลก
ให้แก่ผู้ที่ถ่อมลง พึ่งพานามพระคริสต์

ข้าแต่พระเจ้า…
ขออวยพรแผ่นดินโลกให้เต็มด้วยสันติ
ให้ความสุขเต็มผืนดิน ทั่วทุกมุมโลก
ให้ทุกที่ เป็นดั่งแผ่นดินของพระเจ้า
ให้พระสิริของพระองค์ครอบครองโลกใบนี้

shalom shalom ขอสันติสุขจงมีแก่แผ่นดินโลก

‎อธิษฐานวิงวอนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

2015-11-15

 

 

0Shares