คำอธิษฐาน‬ :: เนื่องใน‎วันอีสเตอร์‬

By | 2016/03/30

“สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า…
นี่แหนะ!!! แม้ความตาย : ก็ไม่สามารถกักขัง พระองค์ได้
แม้อุโมงค์หนา : ก็ไม่สามารถปิดกั้น ความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์
แม้อำนาจใหญ่ : ก็ไม่สามารถหยุดยั้ง ความรักแสนประสริญของพระองค์
แม้บาปใด : ก็ไม่สามารถพราก พระคุณของพระคริสต์ไปได้

ด้วยว่าทรงวายพระชนม์บนกางเขน >> เพราะรักที่ยิ่งใหญ่ << เพื่อมวลมนุษย์
ด้วยว่าทรงฟื้นคืนพระชนม์ >> เพราะฤทธาที่ยิ่งใหญ่ << เพื่อทุกสายตาจะได้เห็น
ด้วยว่าอุโมงค์ว่างเปล่า >> เพราะทรงฟื้นคืนพระชนม์ << เพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจ
ด้วยว่าทรงปรากฏต่อหน้าคนทั้งปวง >> เพราะสัจจะที่ทรงตรัส << เพื่อปลดปล่อยความเป็นไท
ด้วยว่าเสด็จไปบนฟ้าสวรรค์ >> เพราะทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ << เพื่อจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลาย ในอีกครา

โอ้… แผ่นดินโลกเอ๋ย!!!
เจ้าประจักษ์แน่แล้ว ว่า ; “พระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์”
อุโมงค์ว่างเปล่า ยืนยันว่า ; “ทรงพระชนม์อยู่”
การปรากฏกายแก่สาวก เพื่อว่า ; ผู้เชื่อจะหนักแน่น มั่นคง ในการประทับอยู่ของพระองค์

โอ้… มารซาตานเอ๋ย!!!
เจ้าพ่ายแพ้ต่อพระคริสต์โดยสิ้นเชิง
บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่ มวลมนุษย์กลับคืนดี พระบิดา
แม้ความตายที่อาวุธร้ายของเจ้า กลับถูกหัก ด้วยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

ด้วยว่า องค์พระเยซู ทรงกระทำสำเร็จแล้ว และเสร็จสิ้นที่กางเขน***!!!
ชัยชนะเหนือ ; ความเจ็บปวด
ชัยชนะเหนือ ; ความเจ็บป่วย
ชัยชนะเหนือ ; ความอาย
ชัยชนะเหนือ ; เนื้อหนัง
ชัยชนะเหนือ ; ความอ่อนแอและอ่อนล้า
ชัยชนะเหนือ ; สิ่งล่อลวง กลมายา
ชัยชนะเหนือ ; สิ่งอนิจจัง แค่ชั่วคราว
ชัยชนะเหนือ ; ความบาป
ชัยชนะเหนือ ; ความตาย

โอ้… ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงลุกขึ้น : โห่ร้องถึงความมีชัย!!
ด้วยว่า นี่แหนะ!!! ทรงประทานชัยแก่ผู้เชื่อ
จงลุกขึ้น : จากความขลาดกลัว!!
ด้วยว่า นี่แหนะ!!! ทรงเป็นยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดๆ
จงลุกขึ้น : ประกาศพระคริสต์!!
ด้วยว่า นี่แหนะ!!! ทรงพระชนม์อยู่ เป็นแน่แล้ว
จงลุกขึ้น : ก้าวออกจาก พันธนาการ!!
ด้วยว่า นี่แหนะ !!! ทรงปลดปล่อยแล้ว อย่างสิ้นเชิง
จงลุกขึ้น : สำแดงตน ว่าผู้ฝ่ายพระคริสต์!!
ด้วยว่า นี่แหนะ!!! ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ “นามเยซู”

โอ้… ข้าพระองค์และครัวเรือน!!!
ขอซ้องสรรเสริญนามพระคริสต์
ขอก้มกราบ ขอบพระคุณ ซึ่งพระเมตตา
ขอถวายชีวิตและทรัพย์ซึ่งถือครอง แทบพระบาท
ขอโมทนาถึงความรักที่ยิ่งใหญ่
ขอตามติดองค์พระคริสต์ จนกว่าจะเสด็จกลับมารับ
ขอดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัย บนโลกนี้
ขอครอบครองด้วยว่า ทรงประทานให้ เพราะเป็นบุตรที่ทรงรักและหวงแหน
ขอป่าวประกาศว่า “พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่” ในชีวิตของข้าพระองค์และครัวเรือน

‪‎อธิษฐานวิงวอน‬ ‪ป่าวประกาศ‬ ‪โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า‬ ‪‎สรรเสริญ‬ ใน ‪พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

 

2016-03-27

 

 

 

0Shares