การเจิมของสาวก

By | 2015/03/08

สาวกมีสิทธิอำนาจที่พระเยซูมอบให้ ก่อนที่พระเยซูจะปล่อยสาวกออกไปประกาศ ไปรับใช้… ทรงสอน สร้าง และเจิมแล้ว นั่นหมายถึง เขาไปในนามพระเยซู สิทธิอำนาจที่พระเยซูรับรองและติดตามไป

เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า “คนในยุคนี้ช่างมีความเชื่อน้อยหรือเกิน”

ผู้คนคิดว่าสาวกไม่มีความสามารถรักษาโรค หรือขับผีได้ ซึ่งแท้จริงเขาไม่รู้และไม่เชื่อเรื่องการเจิมของพระเยซูที่อยู่เหนือสาวกแล้ว เขามองว่าพระเยซูมีความจำกัดด้านมิติต่างๆ เขาไม่เชื่อว่าการเจิมและการติดตามของพระเยซูจะเป็นไปได้ ดังนั้นเขาจึงคิดว่าสาวกไม่มีทางทำได้

*** แท้จริงสาวกเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเฉกเช่นเดียวกับเราทุกคน แต่เพราะการเจิมและฤทธิอำนาจของพระเยซูที่ไม่จำกัดด้วยรูปแบบ เวลา มิติ ดังนั้นสาวกจึงทำสิ่งต่างๆ ได้โดยการยอมให้พระองค์ทำผ่าน เท่าๆ กับผู้รับได้รับจากพระเยซูเองโดยตรง ไม่ใช่ได้จากสาวก (ผู้ที่วางมือหรืออธิษฐานเผื่อ) อีกที

ลก.9:1-6
9:1 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาพร้อมกันแล้วทรงประทานให้เขามีอำนาจและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งปวงและรักษาโรคต่าง ๆให้หาย
9:2 แล้วพระองค์ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย
9:3 พระองค์จึงตรัสสั่งเขาว่า “อย่าเอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่น ไม้ตะบอง หรือย่าม หรืออาหาร หรือเงิน หรือเสื้อคลุมสองตัว
9:4 และถ้าเข้าไปในเรือนไหน จงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นจนกว่าจะไป
9:5 ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้น จงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขา”
9:6 เหล่าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่าง ๆ ประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนเจ็บป่วยทุกแห่งให้หาย

 

ลก.9:37-43
9:37 ต่อมาวันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกลงมาจากภูเขาแล้ว มีคนมากมายมาพบพระองค์
9:38 ดูเถิด มีชายคนหนึ่งในหมู่ประชาชนนั้นร้องว่า “อาจารย์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดทอดพระเนตรบุตรชายของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตรคนเดียว
9:39 และ ดูเถิด ผีมักจะเข้าสิงเขา เด็กก็โห่ร้องขึ้นทันที ผีทำให้เด็กนั้นชักดิ้น น้ำลายฟูมปาก ทำให้ตัวฟกช้ำ ไม่ใคร่ออกจากเขาเลย
9:40 ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับมันออกเสีย แต่เขากระทำไม่ได้”
9:41 พระเยซูตรัสตอบว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่ว เราจะต้องอยู่กับเจ้าทั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาที่นี่เถิด”
9:42 เมื่อเด็กนั้นกำลังมา ผีก็ทำให้เขาล้มชักดิ้นใหญ่ แต่พระเยซูตรัสสำทับผีโสโครกนั้นและทรงรักษาเด็กให้หาย แล้วส่งคืนให้บิดาเขา
9:43 คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักเพราะฤทธิ์เดชอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าแต่เมื่อเขาทั้งหลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำนั้น พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า

 

การเจิมของสาวก

 

1. พระเยซูมีความสามารถไม่จำกัด ผู้ใดจำกัด พระองค์ ย่อมถูกจำกัดการได้รับด้วยเช่นกัน

2. เมื่อพระเจ้าทรงใช้ใครออกไป นั่นหมายถึงการเจิมของพระองค์อยู่เหนือผู้นั้นโดยสมบูรณ์แล้ว

3. การไม่เชื่อการเจิมของพระเจ้าที่ส่งผ่านคน = ขาดความเชื่อโดยตัวเอง ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ทำ หรือทำไม่ได้

 

 

30/03/2014 11:25

 

 

 

0Shares