การล้อมรั้วฝ่ายวิญญาณ

By | 2016/05/25

เหตุผลที่เราทั้งหลายดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างดี และระมัดระวังย่างเท้าของตนให้ชอบธรรม การรักษาจริยธรรม ให้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาอยู่เสมอ เป็นเหมือนดั่งการล้อมรั้วฝ่ายวิญญาณ

บ้านใดก็ตาม ที่มีรั้วเป็นขอบเขตกั้น ย่อมแสดงถึงพื้นที่ที่ตนมีสิทธิและเป็นเจ้าของในการครอบครอง ในการถือครอง ดังนั้นจะเห็นว่า โจรและขโมยไม่สามารถเข้าใกล้ หรือรุกล้ำ เข้ามายังพื้นที่ภายในรั้วได้ การล้อมรั้วฝ่ายวิญญาณก็เฉกเช่นเดียวกัน

เราขีดเส้นฝ่ายวิญญาณเอาไว้ เป็นดั่งรั้ว ที่ล้อมรอบชีวิตให้ปลอดภัย ด้วยการทรงสถิตและพระสิริของพระเจ้า ด้วยการปกคลุม ด้วยบรรดาทูตสวรรค์ที่ปกป้องเราให้ปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ พระเยซูทรงกระทำ สำเร็จแล้วบนกางเขน บรรดาผู้เชื่อ ย่อมได้รับการปกคลุมโดยพระโลหิตของพระองค์…  แต่ถึงกระนั้นการดำเนินชีวิตบนโลก ยังคงต้องพบเจอและเผชิญกับการล่อลวง การหลอกลวง การล่อให้หลง และสิ่งเย้ายวนมากมายที่คอยกระตุ้นเร้าความบาปและเนื้อหนังตัณหา ตามธรรมดาฝ่ายโลก

เหตุนี้เอง …
•    การรักษาชีวิตให้เข้มข้นในความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
•    การดำเนินชีวิตแบบคำนึงถึงจริยธรรมพระคัมภีร์เป็นหลัก
•    การสนใจและให้น้ำหนักกับน้ำพระทัยพระบิดาเป็นที่หนึ่ง
•    การศึกษาและใคร่ครวญถึงพระวจนะคำของพระเจ้า เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
•    การเผชิญและตอบสนองต่อปัญหาที่อยู่ตรงหน้า ทั้งที่ข้องเกี่ยวโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
*** สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น การสร้างขอบเขต และรั้วฝ่ายวิญญาณให้กับชีวิตตนทั้งนั้น

การรักษาชีวิตตนไม่ให้ข้องเกี่ยว ไม่ให้ยุ่งเกี่ยว กับสิ่งที่รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่า ผิดบาป หรือสุ่มเสี่ยง ก็ตาม ย่อมทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงบุคคลที่รัก … หากเราสามารถรักษาชีวิตของตนเองเป็นอย่างดี การเป็นพระพรต่อผู้อื่น ย่อมเป็นเรื่องปกติ และเป็นจริงได้ ไม่ใช่เพียงแค่การมโนภาพหรือการสร้างภาพให้ดูสวยหรู แต่มันเป็นประสบการณ์ตรงและเป็นชีวิตที่มีน้ำหนัก อีกทั้งขอบเขตชีวิต เหล่านี้สามารถส่งต่อพระพร ไปถึง ครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนที่รัก รวมทั้งการงาน การเงิน หรือสิ่งต่างๆ ในครอบครองของเราด้วย

 

การล้อมรั้วฝ่ายวิญญาณ

1.    การรักษาชีวิตเป็นอย่างดี เป็นการล้อมรั้วที่ดีที่สุด โดยปราศจาก การเปิดประตูต้อนรับ มารซาตาน การล่อลวง การล่อหลอก หรือสิ่งเลวร้ายทั้งสิ้น แท้ที่จริงในแต่ละวันก็มีสิ่งที่ต้องเผชิญของมันอยู่แล้ว การไม่นำตนเอง เข้าสู่ จุดเสี่ยงย่อมปลอดภัยกว่า

2.    หากเราฝึกตนเอง ให้เป็นคนที่ตระหนัก และระมัดระวังชีวิตให้อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่เสมอ ย่อมกลายเป็นสภาวะชีวิต เป็นธรรมชาติปกติของชีวิต ความสงบสุข ย่อมเป็นของเรา

3.    อย่าดำเนินชีวิตโดยปราศจากการปกป้อง จากโล่กำบังที่เข้มแข็ง เพราะเราก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่ง มีโอกาสที่จะพลาดพลั้ง มีโอกาสเสี่ยง ที่สิ่งต่างๆ จะเข้ามาฉกฉวย แย่งชิง หรือทำร้ายได้ … แต่หากมนุษย์คนเล็กๆ อยู่ในโล่กำบังขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ย่อมไม่มีสิ่งใดกล้าต่อกร ได้เป็นแน่

4.    *** ข้อควรระวังสำหรับชีวิตคริสเตียน คือ รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นปราการ เป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง แต่ กลับนำตนเองออกจากการปกป้องและรั้วนี้ >> เป็นเหตุให้ ล้มลงและพลาดลง อันเนื่องจาก ตนเอง

 

2016-04-25

 

0Shares