Tag Archives: อธิษฐาน

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎พระเยซูทรงพระชนม์อยู่‬

‎“โอ้… นี่แหนะ!!! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ ขอบพระคุณ ; ความรักอันมั่นคง >> ตั้งแต่เริ่มแรกสร้างโลก ขอบพระคุณ ; ทรงตั้งสิ่งดีไว้ >> ตั้งแต่ก่อนบังเกิด ในครรภ์มารดา ขอบพระคุณ ; ทรงนำกลับคืนดี >> กับพระบิดา ขอบพระคุณ ; ทรงสำเร็จบนกางเขน >> เพื่อเราทั้งหลาย ขอบพระคุณ ; ทรงฟื้นคืนพระชนม์ออกจากอุโมงค์ >> ด้วยชัยชนะแห่งชีวิต ขอบพระคุณ ; ทรงเสด็จสู่เบื้องสูง >> เพื่อจัดเตรียมแผ่นดินสวรรค์ นิรันดร ขอบพระคุณ ; ทรงอยู่โดยฤทธาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ >> ทรงขับเคลื่อน ขอบพระคุณ ; ทุกพระพร >> เทลงมาอย่างหลั่งไหล และล้นหลาม ตามจำเป็น เกินต้องการ เต็มความปรารถนา ขอบพระคุณ […]

คำอธิษฐาน‬ :: เนื่องใน‎วันอีสเตอร์‬

‎“สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า… นี่แหนะ!!! แม้ความตาย : ก็ไม่สามารถกักขัง พระองค์ได้ แม้อุโมงค์หนา : ก็ไม่สามารถปิดกั้น ความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ แม้อำนาจใหญ่ : ก็ไม่สามารถหยุดยั้ง ความรักแสนประสริญของพระองค์ แม้บาปใด : ก็ไม่สามารถพราก พระคุณของพระคริสต์ไปได้ ด้วยว่าทรงวายพระชนม์บนกางเขน >> เพราะรักที่ยิ่งใหญ่ << เพื่อมวลมนุษย์ ด้วยว่าทรงฟื้นคืนพระชนม์ >> เพราะฤทธาที่ยิ่งใหญ่ << เพื่อทุกสายตาจะได้เห็น ด้วยว่าอุโมงค์ว่างเปล่า >> เพราะทรงฟื้นคืนพระชนม์ << เพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจ ด้วยว่าทรงปรากฏต่อหน้าคนทั้งปวง >> เพราะสัจจะที่ทรงตรัส << เพื่อปลดปล่อยความเป็นไท ด้วยว่าเสด็จไปบนฟ้าสวรรค์ >> เพราะทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ << เพื่อจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลาย ในอีกครา โอ้… แผ่นดินโลกเอ๋ย!!! เจ้าประจักษ์แน่แล้ว ว่า ; “พระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์” อุโมงค์ว่างเปล่า ยืนยันว่า ; “ทรงพระชนม์อยู่” การปรากฏกายแก่สาวก […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪ศุกร์ประเสริฐ‬

‎“โมทนาถึงพระคุณองค์พระบุตร… ทรงยอมถ่อมพระทัย วายพระชนม์บนกางเขน ทรงบังเกิดบนโลกนี้ เพื่อไถ่บาป ทรงสอนแบบอย่างให้เดินตาม มรรคา ทางแคบ ที่นำสู่นิรันดร ทรงมอบสิ่งดี ด้วยฤทธาและพระเมตตา ด้วยเหตุนี้ … พระองค์เจ้าข้า สิ่งที่ประเสริฐที่สุด … คือ = กางเขน สิ่งที่ล้ำลึกที่สุด … คือ = ทรงวายพระชนม์ สิ่งที่มีชัยอย่างที่สุด … คือ = ทรงฟื้นจากความตาย สิ่งที่ล้ำค่าที่สุด … คือ = เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอด ร่วมครอบครอง ณ เบื้องสูง สิ่งที่ดีที่สุด … คือ = ทรงประทานองค์พระวิญญาณ พระผู้ช่วย ในชีวิต สิ่งที่ระลึกถึงบ่อยที่สุด … คือ = พระคุณ พระเมตตา ทรงหลั่งพระโลหิตที่กางเขน สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด … คือ = […]

คำอธิษฐาน :: นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ด้วยว่าพระนามของพระองค์สมควรแก่การโมทนา ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลง ทุกลิ้นจะสรรเสริญว่าทรงเป็นพระเจ้า ทุกสายตาจะเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง ว่า “ทรงเสด็จมา” ทุกสรรพสิ่งล้วนสรรเสริญนามพระคริสต์ ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ ขอน้อมกราบลงสรรเสริญ ขอนมัสการจากดวงใจ ด้วยเพลงบทใหม่ ขอเทิดทูน พระเกียรติของพระองค์เหนือสิ่งใด ขอยกย่องนามพระคริสต์ ผู้ทรงประเสริฐ ขอถ่อมลงโมทนา พระคุณ องค์พระเจ้า ขอเต้นโลด อยู่หน้าพระที่นั่งอันงดงาม ขอสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงประทับอยู่ ขอถวายบทเพลงจากดวงใจ เสียงสรรเสริญ ด้วยว่า ; ทรงสมควรรับคำสรรเสริญ ด้วยว่า ; ทรงสัจจริงต่อผู้นมัสการพระองค์ ด้วยว่า ; การประทับอยู่ของพระองค์นั้น ล่ำค่าเกินบรรยาย ด้วยว่า ; ไม่มีคำใดๆ เพียงพอต่อความดีงามของพระองค์ บัดนี้… ขอนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง จิตวิญญาณ จากส่วนลึกทั้งชีวิต ความจริง คือ ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของปวงชน ขอก้มลงกราบที่หน้าแท่นบูชา ขอนั่งอยู่แทบพระบาท เพื่อปรนนิบัติ รับใช้ องค์เจ้านาย ขอให้คำจากปาก ที่เปล่ง […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎พระเจ้าทรงฟังแม้เสียงของคนเล็กน้อย‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสดับฟัง ทรงมีหู และทรงได้ยิน ทรงตรวจสอบ และชันสูตร จิตใจภายใน ทรงหยั่งลึก ถึงดวงจิต ที่ซ่อนอยู่ ทรงปรากฏพระองค์เอง อย่างแจ่มแจ้ง ต่อผู้ที่ร้องทูล ~ แม้คนเล็กน้อย ~ แม้คนยากจน ~ แม้เด็กเล็กๆ ~ แม้หญิงหม้าย ลูกกำพร้า คนชรา ~ แม้คนไร้ความสามารถ ~ แม้อยู่ในที่ซอกหลืบ ~ แม้ความปรารถนาเล็กๆ *พระเจ้าผู้ทรงใส่พระทัยในบุตรพระองค์ จะทรงสดับฟัง* โอ้… ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเงี่ยหูฟัง ; บรรดาผู้ร้องทูลความปรารถนา พระองค์ทรงรอคอย ; บุตรพระองค์ เข้ามาพึ่งพา พระองค์ทรงเรียกหา ; ผู้ที่ถ่อมลง ต่อพระพักตร์ พระองค์ทรงเสาะหา ; ผู้ที่ไม่หยุดอธิษฐาน พระองค์ทรงเฝ้าอวยพระพร ; ผู้ที่เดินในมรรคา ของพระคำ พระองค์ทรงใส่พระทัย ; บรรดาผู้เล็กน้อย ไร้ที่พึ่ง […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪ไม่ขอมีส่วนกับความอธรรม‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงบริสุทธิ์ชอบธรรม ทรงปราศจากไร้ซึ่งมลทินบาป ทรงใส สะอาด บริสุทธิ์ กว่าดวงอาทิตย์ ทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ ทรงปรากฏแจ้งแก่ทุกสายตาได้ประจักษ์อย่างแจ่มชัด ข้าพระองค์และครัวเรือน…>> > ไม่ขอมีส่วนร่วมใดๆ กับความอธรรมทั้งสิ้น > ไม่ขอเปิดประตู แง้มความคิด ให้ความอธรรมเข้ามาใกล้ > ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายแม้สักนิด > ไม่ขอมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ขัดน้ำพระทัยพระบิดา > ไม่ขอเข้าร่วม ไม่เข้าข่าย ไม่เข้าใกล้ ความอธรรม > ไม่อนุญาติให้สิ่งอธรรม การอธรรม เข้าย่างกาย แม้สักนิด << จะขอยืนอยู่ฝ่ายพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ << จะขอรักษาใจ กาย วิญญาณจิต ให้บริสุทธิ์ ด้วยการชำระใหม่ << จะขอสงวนวิถีทาง ที่เท้าต้องย่างก้าว << จะขอยึดให้มั่น ถึงความบริสุทธิ์บนกางเขน << จะขอติดตามพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม << จะขอถ่อมใจลง รับการชำระใหม่ ทุกๆ วัน ข้าแต่พระเจ้า… […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ขอสันติสุขปกคลุมแผ่นดินโลก‬

‎“สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุด… ขอปกคลุมแผ่นดินโลก ; ด้วยสันติของพระคริสต์ ขอครอบครองแผ่นดินโลก ; ด้วยความสงบสุข ขอให้ผืนแผ่นดินโลก ; เต็มไปด้วยความสุขแท้ ขอความรักของพระเจ้า ; เข้าแทรกแซงทุกพื้นที่บนโลกนี้ ขอความสุข เปรมปรีดิ์ ทุกครัวเรือน… โอ้… ข้าแต่พระเจ้า… บัดนี้ขอโปรดอวยพรโลกนี้ ; ด้วยพระเมตตาคุณ ขอโปรดให้แผ่นดินสวรรค์ ; มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก ขอโปรดสำแดงให้โลกนี้ ; พบกับพระคุณและความรัก ขอโปรดเคลื่อนลงมา ; ตามพระประสงค์ ขอโปรดครอบครอง ; ด้วยพระสิริบริสุทธิ์ ขอโปรดทรงล้อมรั้ว ; ผู้ชอบธรรมให้ปลอดภัย ทั้งครัวเรือน ข้าแต่พระเจ้า… เมื่อทรงยื่นพระหัตถ์ออก >> ทุกสิ่งอยู่ในการควบคุม เมื่อทรงลุกขึ้น >> ความชอบธรรมจึงเด่นชัด เมื่อทรงสำแดง >> ทุกสิ่งจึงประจักษ์แจ้ง เมื่อทรงประทานพระคุณ >> ความรอดจึงมาถึง เมื่อทรงชันสูตร >> ไม่มีสิ่งใดจะซ่อนพ้นพระพักตร์ หรือ พระกรรณ […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎เรื่องความรัก‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงอุดมด้วยรักมั่นคง ขอทรงเติมความรักแท้ ; ภายในห้วงจิตใจ ขอทรงให้จิตวิญญาณ ; เต็มอิ่มในความรักแสนมั่นคง ขอทรงสอนให้รักแบบไร้เงื่อนไข ; ดั่งทรงรักข้าพระองค์ ขอทรงให้ความรักของพระคริสต์ ; เต็มทั่วแผ่นดิน ขอทรงส่งผ่านความรัก ; ที่มีต่อโลกนี้ แก่มวลมนุษย์ทุกผู้คน ขอทรงเยียวยาแผ่นดินโลก ; ด้วยความรักบนกางเขน ขอทรงให้ความรัก ; เทท่วมล้นเหนือทุกครัวเรือน ด้วยพระเมตตาคุณ ขอทรงสร้างเกราะกำบัง ; ผ่านรักแท้ ที่ทรงใส่ไว้ในครัวเรือน ขอให้ความรักแข็งแกร่ง ; เป็นดั่งเกราะป้องกันจากสิ่งร้าย ขอทรงให้ความรักของพระบิดา ; สร้างโลกนี้ให้อบอุ่น โอ้… ดวงใจเอ๋ย!!! จงถ่อมลง >> เรียนรู้จักรักของพระบิดา จงเปิดออก >> รับเอารักของพระเจ้า เข้าเติมเต็ม จงดื่มด่ำ >> รักพระคริสต์ เพื่อให้ภายในจิตใจมั่นคงดั่งภูผา จงรับเอา >> รักพระคริสต์เป็นแบบอย่าง ให้ย่างก้าวเปี่ยมด้วยความสุข จงขับเคลื่อน >> ชีวิตด้วยรักของพระเจ้า […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักบัญญัติของพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงสอน ; ความล้ำลึกแห่งพระบัญญัติ ขอทรงสร้าง ; ตามแบบถ้อยคำ ตรัสว่า “ดียิ่งนัก” ขอทรงนำ ; ให้ลึกยิ่งขึ้นในความเข้าใจบัญญัติสอน ขอทรงสวมทับ ; พระปัญญาของพระองค์ที่ภายใน ด้วยว่า… พระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญ ด้วยว่า… ทรงมอบให้จากพระหัตถ์ จากเบื้องบน ด้วยว่า… ล้ำค่าใช้นำทางทุกย่างก้าว ด้วยว่า… ทรงสำแดงพระปัญญาไว้ในนั้น ด้วยว่า… น้ำพระทัยพระบิดาได้เปิดเผยที่บัญญัติ ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!! จงโอบกอด ; พระบัญญัติดั่งจี้ห้อยคำ จงเหนี่ยวรั้ง ; พระคำไว้กับตัวทุกค่ำเช้า จงยึดไว้ให้มั่น ; ถึงพระดำรัสสอนและสั่ง จงพากเพียร ; หมั่นศึกษา ลิ้มรสพระคำ จงใคร่ครวญ ; คำนึงหาทั้งเช้าเย็น จงภาวนา ; ถึงพระคำทั้งกลางวันและกลางคืน จงเลือกทาง ; ที่บัญญัติระบุไว้อย่างชัดเจน โอ้… ผู้ที่รักพระบัญญัติของพระเจ้าเอ๋ย!!! ข้าแต่พระเจ้า…. ขอโปรดทรงอวยพร ให้ได้กินแต่สิ่งดี ให้พืชพันธุ์ […]

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎จ่ายราคาเพื่อพระคริสต์‬

‎“ด้วยว่าพระองค์ทรงล้ำค่า เกินกว่าทุกสิ่งทั้งสิ้น*** ข้าแต่พระเจ้า… ในแต่ละวันคืนของข้าพระองค์และครัวเรือน ปรารถนา ; จะได้อยู่ในนิเวศน์อันแสนสุข ปรารถนา ; จะพักพิง นิ่งสงบ ในลำธารเย็นสบาย ปรารถนา ; จะนอนลงอย่างปลอดภัยในที่กำบังอันอบอุ่นและแสนสุข ปรารถนา ; จะได้เข้ามาในพื้นที่บริสุทธิ์ “อภิวิสุทธิ์สถาน” ปรารถนา ; จะยืนอยู่ เพื่อปรนนิบัติ องค์พระผู้เป็นเจ้า 1 วันในพระนิเวศน์ ดีกว่า 1,000 วันในที่ใดๆ ฉันใดก็ฉันนั้น เพียงได้เข้ามาจ่ายราคา และเทออก >> เพื่อจะได้รับสิ่งที่เงินตราซื้อไม่ได้ >> เพื่อจะได้พบสิ่งที่โลกไม่มีให้ >> เพื่อจะได้ร่วมสิ่งที่ใครก็หามาไม่ได้ >> เพื่อจะพบสมบัติอันล้ำค่า…*** คือได้อยู่ต่อพระพักตร์ แทบพระบาท องค์ผู้สูงสุด*** คือ… สันติสุขที่โลกไม่อาจให้ คือ… ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เข้าแลก คือ… ความปลอดภัยจากสิ่งร้ายที่ไม่อาจรู้ คือ… ความมั่นคง แม้รอบกายต้องสั่นคลอน คือ… ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง […]