Author Archives: Panarat

คำอธิษฐาน :: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นที่วางใจได้

“ข้าแต่พระเจ้า …
ดวงใจข้าพระองค์ มั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า
ด้วยว่า : พระองค์ทรงสามารถ ทรงฤทธานุภาพ ทรงพระคุณ

โอ้ … ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ โดยนามพระคริสต์
ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่นามเดียว
ทรงสำแดงรักพระองค์บนกางเขน เพื่อมนุษย์โลก
ทรงจัดเตรียม และ เลือกสรรสิ่งดีให้ อย่างเจาะจงแต่ละคน
ทรงปกป้องและปกคลุม ด้วยความรัก และ พระคุณของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า …
ไม่ว่าชีวิตจะต้องเผชิญสิ่งใด หรือ อยู่ในช่วงเวลาแบใดก็ตาม … พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง แต่ทรงโอบอุ้มด้วยรักพระบิดาอ่อนละมุน
ทรงช่วยเหลือ ช่วยกู้ และ ประทับอยู่ด้วยเสมอ โดยองค์พระวิญญาณของพระเจ้า

นี่แหนะ !!!
จึงไม่มีสิ่งใดต้องห่วง หรือ กังวล >> เพราะทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์การควบคุม และ อวยพรขององค์พระผู้สูงสุด
จึงสามารถมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ >> เพราะพระองค์จะทรงดูแล เมื่อเราสัตย์ซื่อส่วนของตน
จึงไม่ต้องหวั่นกลัว อนาคตข้างหน้า >> เพราะพระเจ้าจะทรงเตรียมหนทางให้ราบเรียบ และ นำสู่มรรคาทางที่แสนสุขในพระคริสต์
จึงสามารถวางใจในพระเจ้าผู้ทรง นามว่า “เราเป็น” ได้อย่างหมดใจ >> เพราะพระเจ้าทรงสามารถกระทำทุกสิ่งได้ และ โดยพระเมตตาคุณของพระองค์จึงประทานสิ่งดี สิ่งจำเป็น เพื่อคนที่รักพระองค์จะได้รับการยกชู

โอ้ … ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพระองค์ … ขอวางใจในพระเจ้าของข้าพระองค์และครัวเรือน
ขอมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์แห่งการอวยพรและเลี้ยงดูของพระเจ้า << เพื่อชีวิตจะสมบูรณ์ สงบสุข และ ปลอดภัย
ขอเดินมุ่งหน้าไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ ไม่หันซ้าย แลขวา << ด้วยว่า วางสิ่งที่ห่วงไว้แล้วที่พระคริสต์ (คือได้วาง ความต้องการ ความปรารถนาเรื่องปากท้อง การงาน การเงิน ครอบครัว คนที่รัก ไว้ในการอวยพร และ ปกป้องของพระเจ้า)

โอ้ … สุขใจจริงหนอ !!
ที่ได้เชื่อ วางใจ และ เดินตามองค์ผู้ทรงสัจจริง : ด้วยว่า : พระลักษณะของพระเจ้านั้น ทำให้ย่างเท้ามั่นคงในทุกด้าน ทุกมิติ ทั้งกาย ใจ วิญญาณจิต

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

********************

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. เราสามารถวางใจในพระลักษณะที่เที่ยงแท้ของพระเจ้าได้ ว่าทรง ฤทธานุภาพ และ ควบคุมทุกสิ่งให้ออกมาดีสำหรับเราอย่างเจาะจง และ ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้า จึงมั่นใจและวางใจได้ว่า “สิ่งดีจะมาถึงเราอย่างแน่นอน”***

2. การวางใจในพระลักษณะของพระเจ้า สะท้อนถึง ความลึกในความสัมพันธ์ของเราต่อพระเจ้า และ สะท้อนถึงขนาดความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า

3. หากท่านเป็นคริสเตียนที่ยังไม่มั่นใจในพระลักษณะพระเจ้า สามารถอธิษฐานขอประสบการณ์ตรง เพื่อจะมีความมั่นใจ เข้าใจ และ ลึกซึ้งในองค์พระเจ้าที่เราเชื่อได้

4. หากท่านยังไม่เป็นคริสเตียน >> สามารถอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อได้ เพื่อจะมีประสบการณ์ ว่า “พระลักษณะของพระเจ้าเป็นเช่นไร?” เนื่องจากพระองค์มีนามว่า “เราเป็น” หมายความว่า ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตเรา (เป็นเพื่อน , เป็นพระบิดา , เป็นพระเจ้า , เป็นคำตอบในชีวิต , เป็นผู้ช่วย , เป็นแพทย์ผู้รักษา , เป็นผู้อวยพร , เป็น ……… )

 

 

2018-01-22

 

 

คำอธิษฐาน :: ฝังตัวในพระคริสต์

“ข้าแต่พระเจ้า …
พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความสมบูรณ์ ลำธารของพระเจ้าไม่เคยเหือดแห้งไป
ขอเข้ามาดื่มด่ำ ฝังตัว ให้รากหยั่งลึกลงไปในลำธารแม่น้ำของพระเจ้า เพื่อดับกระหาย ให้เต็มอิ่ม อิ่มหนำ
ขอเข้ามาในรักพระคริสต์ เพื่อจะเป็นที่รักขององค์พระบิดา
ขอเข้ามาพึ่งพา พักพิง ด้วยความวางใจในพระองค์ผู้ทรงสามารถ และ สัจจริง

ข้าแต่พระเจ้า… ทรงเป็นพระศิลาที่มั่นคง ไม่แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือ วันเวลา
เหตุฉะนั้น…
จึงเข้ามานอนลงในทุ่งหญ้าอันอุดมไปด้วยแหล่งแห่งการเลี้ยงดู
จึงผ่อนคลายอยู่ในเวลาวาระ ที่ทรงทำ ทรงขับเคลื่อน ทรงควบคุม ด้วยพระกรแห่งการอวยพร
จึงเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อได้ฝังตนเองไว้ในมรรคาทางพระคริสต์ ด้วยการเดินตาม เชื่อฟัง และ เชื่ออย่างสุดใจ
จึงได้พบกับพระพรที่สดใหม่ไหลเข้ามา ดั่งธารน้ำไหลที่พัดเอาความสดชื่น และ ความชุ่มฉ่ำมาถึงครัวเรือน และ ทุกส่วนในชีวิต

โอ้ … นี่แหนะ!!! บรรดาผู้รักลำธารของพระเจ้าเอ๋ย
จงมองดูฝีพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าที่ทรงกระทำเป็นการเจาะจง และ ส่วนตัว ในชีวิต (ทั้งการงาน การเงิน สุขภาพกาย ใจ และ วิญญาณจิต) เพื่อจะได้เห็นความร่มเย็น และ ยั่งยืน ของพระพรที่ทรงประทานให้
จงฝังตัวในพระคริสต์ ดุจดั่งต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกไปในริมธารน้ำ จะมั่นคง สง่างาม และ ยิ่งใหญ่ ด้วยการหล่อเลี้ยงน้ำจากลำธาร
จงนับพระพรทุกๆ วันเวลา เพื่อจะไม่หลงลืมพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงทำอย่างพิเศษในตนเอง และ ครัวเรือน

ข้าแต่พระเจ้า …
บัดนี้ … ข้าพระองค์ และ ครัวเรือน
ขอฝังตัวไว้ในพระสัญญาของพระเจ้า ด้วยว่า ** ทุกสิ่งที่ทรงตรัสนั้นเป็นจริง **

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

*******************

คำอธิบายเพิ่มเติม

สดุดี 1:3 (THSV11)
เขา​เป็น​เหมือน​ต้น‍ไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​ธาร‍น้ำ ซึ่ง​เกิด‍ผล​ตาม​ฤดู‍กาล และ​ใบ​ก็​ไม่​เหี่ยว‍แห้ง ทุก‍อย่าง​ที่​เขา​ทำ​ก็​จำ‌เริญ​ขึ้น

1. คริสเตียนดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ผ่านการอธิษฐาน การศึกษาพระคัมภีร์ การนมัสการ และ ทุกๆ สิ่งที่ทำ ดังนั้น หากเราเชื่อฟัง และ เดินติดตามพระคริสต์อย่างสุดใจ ย่อมได้รับพระพรครบถ้วนตามพระสัญญา ในเวลาวาระของพระเจ้าที่มาถึงตนเองอย่างแน่นอน

2. สำหรับท่านที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า อาจยังไม่เข้าใจว่า “เราต้องฝังตนเองในพระคริสต์หรือ??” แต่จะแปลความให้เข้าใจง่ายๆ คือ การยึดมั่นในพระเจ้านั่นเอง แต่การฝังตัวเอง เป็นลักษณะการใช้คำที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่า เป็นระดับความลึกซึ้งของการยึดมั่นในพระเจ้ามากๆๆๆ เป็นการนำตนเองเข้ามามีส่วนในพระคริสต์มากๆๆๆ และท่านสามารถมีประสบการณ์เหล่านี้ได้ด้วยการอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อ

 

2018-01-19

 

 

คำอธิษฐาน :: ทุ่มเทฝึกตนในทางธรรม

“ข้าแต่พระเจ้า … พระผู้ทรงสร้างและปั้นแต่งมนุษย์จากผงคลีดิน
ด้วยว่า … ทรงบรรจงสร้างบุตรพระองค์ ผ่านกระบวนการต่างๆ : เพื่อให้งดงามมากขึ้น ในแต่ละวัน
ทรงสร้างผ่านเรื่องราว และ เหตุการณ์ : เพื่อให้ได้เรียนรู้ ได้สัมผัส ความเป็นไปที่ค่อยๆ พัฒนาสู่สิ่งดี สิ่งสมบูรณ์
ทรงช่วยเหลือผ่านองค์พระวิญญาณแสนหวาน : ทรงทำให้คนเล็กน้อย กลับกลาย เป็นที่เชิดหน้าชูตา ด้วยการยกชูของพระบิดาเจ้า

เหตุฉะนั้น … จึงสมควรแล้ว แก่การเฝ้าระวัง รักษา และ ฝึกตนในทางธรรม
ขอไฝ่รู้ เพียรใคร่ครวญถึงพระคำ และ ภาวนาถึงสิ่งทรงตรัส ทั้งกลางวัน และ กลางคืน << เพื่อจะเห็นฤทธาแห่งถ้อยคำนั้นเป็นจริง
ขอถ่อมตน เรียนรู้ วิถีทางชอบธรรม << เพื่อจะได้นั่งอยู่ในที่สงบ ปลอดภัย และ เป็นสุข
ขอฝึกตน ให้เข้มแข็งมากยิ่งๆ ขึ้น << ด้วยการเฝ้าระวังชีวิตให้บริสุทธิ์ ในทุกทาง ทุกย่างก้าว ที่ก้าวเดิน
ขอสะสมพระวจนะไว้ในคลังสมอง และ ดวงใจ << เพื่อจะเป็นอาวุธชั้นเลิศ แทงทุกไขข้อกระดูก จนกระทั่ง เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจ
ขอทุ่มเท กาย ใจ เพื่อศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้า และ ภาวนาถึงพระคำ << ที่ส่องนำทางชีวิตให้เกิดผลทุกมิติ

ข้าแต่พระเจ้า …
ขอทรงช่วยในความไม่เข้าใจ ในความจำกัด ในความไม่รู้ :; ด้วยการเจิมปัญญา เปิดหู เปิดดวงตา และ ดวงใจ
ขอทรงใส่ความรู้ใหม่ ความเข้าใจที่ลำ้ลึก เกินกว่าข้อมูล หรือ คำสอนของบรรพบุรุษ :; ด้วยการสำแดงอย่างพิเศษและเจาะจง
ขอทรงเปิดประตูแห่งความล้ำลึก ในแผ่นดินของพระเจ้า :; ด้วยการทรงนำ ทรงรับรอง ทุกห้วงเวลาของชีวิต

ข้าแต่พระเจ้า …
บัดนี้ …
พร้อมแล้ว สำหรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะทรงเปิดเผยแก่ผู้ที่รักพระองค์ และ ทุ่มเทอย่างสุดใจ ในมรรคาทางชอบธรรม
~ ขอทรงสอน
~ ทรงเปิดเผย
~ ทรงปลดปล่อย
~ ทรงเจิม
~ ทรงเคียงข้าง
~ ทรงสัมผัส
~ ทรงทำอัศจรรย์
~ และทรงอวยพร ณ บัดนี้

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

*****************

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ชีวิตคริสเตียนกับการอ่าน และ ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง เป็นสิ่งคู่กัน

2. สามารถอธิษฐานขอความเข้าใจจากพระเจ้าในทุกครั้งที่จะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ และ สามารถอธิษฐานขอให้สิ่งที่อ่านเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตเราได้ด้วย (เนื่องจากหลายสิ่งในพระคัมภีร์เป็นเรื่องของความล้ำลึกจากพระเจ้า จึงยากจะเข้าใจด้วยตนเอง เพราะความจำกัด แต่พระเจ้าทรงสอนและให้ความเข้าใจกับเราได้ เมื่อเรามีใจแสวงหา)

 

2018-01-13

 

 

คำอธิษฐาน :: ชีวิตแห่งการเกิดผล

“ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ขอแช่ตัวอยู่ในลำน้ำของพระคริสต์ : ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่ฝังรากอยู่ในลำธาร
ขอให้เกิดผลตามฤดูกาล : อย่างอุดมสมบูรณ์ ไร้ผลที่ฝ่อ แห้งเหี่ยวไป
ขอให้รากหยั่งลึกลงไป : จนเป็นฐานที่มั่นคง แม้ลมพายุจะพัดแรง ก็ไม่อาจสั่นคลอน หรือ สั่นไหว

ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น
ขอโปรดทรงสดับฟังเสียงคำร้องทูล << ที่กลั่นออกจากดวงใจ
ขอโปรดประทานการเกิดผล << ด้วยทรงเจิม ที่เกินกว่ามือมนุษย์
ขอโปรดให้ชัยชนะเป็นของข้าพระองค์ << ด้วยพระนามบริสุทธิ์ทรงฤทธา ที่เคียงข้างทุกเส้นทาง ทุกย่างก้าว
ขอโปรดให้ทุกการตอบสนองตามพระสุรเสียงตรัส << ได้เก็บกินพระพรที่ยั่งยืนยาวยันรุ่นลูกหลาน
ขอโปรดให้กิ่งก้านขยายออกจนเป็นร่มเงาใหญ่ << ที่ออกดอก เกิดผล มากมายทุกมิติ
ขอโปรดทรงอวยพรจนเห็นได้ชัด ว่า << นี่แหนะ !!! พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการงาน และ ครัวเรือนข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ !!!
ขอทรงบัญชาพระพรจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน ลงมา ณ ที่นี่ :: ด้วยว่า :: ข้าพระองค์พร้อมรับแล้ว อย่างเต็มขนาด ยัด สั่น แน่น พูน ล้น เพื่อให้พระเกียรติเป็นของพระองค์แต่นามเดียว

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

***********************

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ชีวิตแห่งการเกิดผล เป็นน้ำพระทัย และ พระสัญญาของพระเจ้า การร้องทูลขอการอวยพรจากพระเจ้าให้เห็นการเกิดผลเป็นสิ่งที่ควรทำ

2. สามารถระบุ และ กล่าวถึง หัวข้ออย่างเจาะจงที่ต้องการเห็นการเกิดผลได้ ( เช่น งานที่กำลังทำ , สิ่งที่อยู่ในครอบครอง หรือ บุคคลที่เราต้องการอธิษฐานเผื่อ )

 

 

2018-01-11

 

 

คำอธิษฐาน :: วางใจในพระเจ้า

พระธรรมสดุดี 4:1‭-‬8

ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​เป็น​ฝ่าย​ชอบ‍ธรรม
ขอ​ทรง​ตอบ​เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ร้อง‍ทูล
เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​จน‍ตรอก ขอ​ประ‌ทาน​ช่อง‍ทาง
ขอ​ทรง​พระ‍เมตตา​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์
ข้า‍แต่​ท่าน​ผู้​สูง​ศักดิ์ ท่าน​จะ​หมิ่น​ศักดิ์‍ศรี​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ไป​อีก​นาน​เท่า‍ใด?
ท่าน​จะ​รัก​คำ​ไร้‍ค่า และ​แสวง​การ​มุสา​อีก​นาน​เท่า‍ใด? (เส-ลาห์)
จง​ทราบ​เถิด​ว่า พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​แยก​ผู้​จง‍รัก‍ภักดี​ไว้​สำหรับ​พระ‍องค์
พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​สดับ​ฟัง​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ทูล​พระ‍องค์
แม้​ถูก​ยั่ว‍ยุ ก็​อย่า​ทำ​บาป
จง​ตรึก‌ตรอง​ใน​ใจ​เวลา​อยู่​บน​ที่‍นอน​และ​สงบ​อยู่ (เส-ลาห์)
จง​ถวาย​เครื่อง‍สัตว‌บูชา​ให้​ถูก‍ต้อง และ​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍ยาห์‌เวห์
หลาย​คน​กล่าว​ว่า “เรา​อยาก​เห็น​สิ่ง​ดีๆ บ้าง ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอ​เงย‍พระ‍พักตร์​ที่​สว่าง​ของ​พระ‍องค์​มา​เหนือ​พวก‍ข้า‍พระ‍องค์” พระ‍องค์​ได้​ประ‌ทาน​ความ​ยินดี​แก่​จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ มาก‍กว่า​เมื่อ​ได้​ข้าว​และ​เหล้า‍องุ่น​มาก‍มาย ข้า‍พระ‍องค์​จะ​เอน‍กาย​ลง​นอน‍หลับ​อย่าง​เป็น​สุข ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​เท่า‍นั้น​ที่​ทรง​ทำ​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​อาศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด‍ภัย

 

“ข้าแต่พระเจ้า …
ข้าพระองค์ วางใจในพระเจ้า เพราะได้เห็นกับตาตน และ ได้มีประสบการณ์ตรงในสิ่งที่ทรงทำ
บัดนี้ …
แม้การยั่วยุจากศัตรู จะอยู่ตรงหน้า … แต่นี่แหนะ!! ข้าพระองค์ยังสงบนิ่งได้ >> ด้วยว่า จะทรงช่วยกู้อย่างแน่นอน
แม้ศัตรูจะเย้อหยัน … แต่นี่แหนะ!! พระเจ้าจะทรงตอบแทน และ แก้คดีให้ >> ด้วยว่า ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า …
ข้าพระองค์รักษาทางของตนให้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้า
หักห้ามใจ ไม่ข้องเกี่ยวกับความอธรรม ค่านิยมของโลกนี้
นำตัวออกจากกลอุบายที่ฉ้อโกง ทำให้หลงผิดไป จากทางบริสุทธิ์
ไม่แก้แค้น หรือ ตอบแทนการร้ายด้วยสิ่งร้าย แผนการณ์ชั่วทั้งปวง

เหตุฉะนั้น … พระองค์เจ้าข้า!!!
ขอทรงสดับฟังคำร้องทูล << ที่ออกจากปาก จากดวงใจ
ขอทรงช่วยกู้ และ ช่วยเหลือ << ทันเวลา
ขอทรงพลิกฟื้น และ รื้อฟื้น << สู่สิ่งดี
ขอทรงอวยพร << ทุกๆ วัน ทุกๆ เวลา
ขอทรงจัดการอุปสรรค ปัญหา << ให้พังทลายลง
ขอทรงประทานชัยชนะ << ผ่านพระพร เทลงมา ไหลลงมา ณ บัดนี้

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอสันติสุข ครอบครองดวงใจ ; ให้สงบนิ่ง
ขอความปลอดภัยอยู่เต็มครัวเรือน ; ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งที่ถือครอง การงาน การเงิน ญาติพี่น้อง คนที่รัก
ขอความสมบูรณ์ ผ่านการเลี้ยงดูของพระเจ้า ; เทลงมายังยุ้งฉาง ให้เต็มล้น
ขอความอิ่มเอมดวงใจ ; ด้วยความสุขที่เต็มเปี่ยมทุกๆ สภาพการณ์
ขอให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ; ด้วยการเสด็จมาเยี่ยมเยียนข้าพระองค์
ขอให้หนทางราบเรียบ ; เมื่อเดินในมรรคาทางชอบธรรม
ขอทรงยกชูขึ้น ; ด้วยพระหัตถ์แห่งการรื้อฟื้น สู่มิติที่สดใหม่
ขอความเปรมปรีดิ์เปล่งปลั่ง ; ผ่านใบหน้า และ ดวงใจ
ขอให้เครื่องบูชาของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน ; เป็นที่นับได้ในสายพระเนตรของพระบิดา
ขอพระสิริของพระเจ้าปกคลุม ; ทุกหนทางชีวิต ลมหายใจ

โอ้ … นี่แหนะ!!!
ข้าพระองค์ วางใจ … ในพระเจ้าผู้ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์
ขอวางใจ … ในพระองค์ผู้ทรงยุติธรรม และ เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ
ขอวางใจ … ในองค์บริสุทธิ์ ผู้ทรงช่วยกู้ ไม่ทอดทิ้ง
ขอวางใจ … ในองค์ผู้ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ อย่างเจาะจง และ ลึกซึ้ง
ขอวางใจ … ในการดูแล ปกคลุม ปกป้อง และ อวยพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า อธิษฐานด้วยพระคำ ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน “

*******************

คำอธิบายเพิ่มเติม

~ เราสามารถอธิษฐานตามพระคำที่อ่านได้ เพื่อ
1. เป็นการย่อย และ ใคร่ครวญ พระคำของพระเจ้าให้เป็นจริงมากยิ่งๆ ขึ้นในชีวิตตนเอง
2. เป็นรับพระคำเหล่านั้นเข้ามาสวมทับใจเรา ด้วยคำร้องทูล

~ บางครั้งเราอาจไม่มีถ้อยคำ หรือ ไม่รู้จะ อธิษฐานอย่างไร แต่เมื่ออ่านพระคัมภีร์ ด้วยใจที่เชื่อ เราก็สามารถมีประสบการณ์ตรงเหมือนอย่างที่คนในพระคัมภีร์มี และ ได้รับเหมือนอย่างบรรพบุรุษในความเชื่อของเราได้รับ เพราะพระคัมภีร์มีฤทธิ์เดช และ พระเจ้าทรงรับรองพระคำของพระองค์เอง ผู้ที่มีใจเชื่อจึงสามารถได้รับพระพรตามนั้นด้วย

*** สำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า >>
~ คริสเตียนมักจะอ่านพระคัมภีร์ทุกๆ วัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตตนเอง ซึ่งพระคัมภีร์ได้เขียนทุกแง่ ทุกมุมของการดำเนินชีวิต ทั้งประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล และ คำสอนของพระเยซู ซึ่งผู้ที่นำไปใช้ย่อมเกิดผล
~ หากท่านเปิดใจ แม้จะมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อท่านอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อ พระเจ้าจะทรงให้ท่านมีประสบการณ์ในความรักของพระองค์ และ จะทรงให้ท่านได้รับการอวยพรเช่นเดียวกัน … *** เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน ***

 

 

2018-01-03

 

 

คำอธิษฐาน :: ขอการชำระ

“ข้าแต่พระเจ้า… องค์บริสุทธิ์
พระองค์ผู้ทรงไถ่ ทรงชำระ ทรงช่วยกู้ และ ทรงรื้อฟื้น
ขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนปกคลุม และ ชำระ ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า
ขอทรงชำระตั้งแต่ภายใน ทั้งดวงใจ ความคิด วิญญาณจิต จนกายภายนอก
ขอพระโลหิตของพระองค์ ครอบคลุม และ ชำระให้หมดจด ไร้มนทิลบาปใดๆ
ขอทรงชำระจากคำแช่งสาป การอธรรมที่ข้องเกี่ยว สิ่งเลวร้ายที่วนเวียนอยู่รอบกาย
บัดนี้ … ขอนำทั้งสิ่งมามอบไว้ที่โคนกางเขนของพระคริสต์

โอ้ … พระองค์เจ้าข้า!!
ขออย่าให้สิ่งใดๆ ขวางกั้นการเข้าใกล้องค์ผู้บริสุทธิ์ ณ อภิสุทธิสถานที่ทรงเรียกให้เข้าไป
ขอทรงฉีกม่านบางๆ ที่บดบัง และ กีดกัน ให้ห่างจากองค์ผู้ทรงรอคอยให้เข้าเฝ้า
ขอทรงทำลายกำแพงแห่งความเย่อหยิ่ง ไร้กำลังต่อสู้กับเนื้อหนัง เพื่อจะหันกลับมาพึ่งพาพระคุณองค์พระผู้ช่วย
ขอทรงปลดปล่อยออกจากความไม่รู้ หรือ รู้น้อย เพื่อจะเข้าถึงความล้ำลึก และ เข้าใจน้ำพระทัยพระบิดา
ขอทรงสวมทับเสรีภาพ ในการแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงชำระทุกส่วน ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์
ขอโปรดทรงรื้อฟื้นสิ่งดี ที่ทรงตรัสสัญญาไว้ ให้มาถึงในเร็ววัน
ขอโปรดทรงอวยพร ด้วยพระหัตถ์แห่งการช่วยกู้ และ พระเมตตาแห่งพระคุณความรักไร้เงื่อนไขของพระองค์
ขอโปรดทรงโอบกอดข้าพระองค์ ด้วยความบริสุทธิ์ของพระคริสต์
ขอโปรดทรงสร้างใหม่ให้งดงาม ดั่งเจ้าสาวไร้มนทิล
ขอโปรดทรงให้ทุกๆ เช้าวันใหม่ เป็นวันแห่งความบริสุทธิ์ ด้วยการชำระใหม่ ทุกๆ วัน
ขอโปรดทรงนำข้าพระองต์ และ ครัวเรือน สู่ที่สูงแห่งการเข้าเฝ้า ณ ที่ประทับขององค์ผู้สูงสุด
ขอโปรดทรงสวมทับด้วยกายใหม่ ความคิดใหม่ จิตใจใหม่ วิญญาณใหม่ ด้วยพระสิริของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ … อยู่ที่นี่
ครัวเรือนข้าพระองค์ … อยู่ที่นี่
การงานทั้งสิ้นที่ข้าพระองค์ทำ … อยู่ที่นี่
ขอวางลงตรงนี้ แทบพระบาทพระบิดา
ขอทรงชันสูตรทั้งภายใน ภายนอก เพื่อรับการชำระใหม่ และ สร้างใหม่
ขอทรงให้ทุกวันคืน และ ทุกส่วนของลมหายใจ เป็นที่นับได้ ในสายพระเนตรพระกรรณพระบิดา
ขอทรงอย่าให้สักสิ่งเดียวที่พรากเอา พระพร สันติสุข และ แผ่นดินของพระเจ้าไป
ขอยอมจำนน เพื่อกลับใจใหม่ หากผิดพลาด ล้มลง ขอทรงช่วยกู้
ขอรับการชำระในทุกๆ วัน เพื่อจะเป็นคนที่มือสะอาดใจบริสุทธิ์
ขอระแวดระวังทางของตน ด้วยการเข้ามาที่กางเขน เพื่อรับการชำระทุกๆ วัน
ขอทรงแตะต้องด้วยความบริสุทธิ์ ของพระองค์ ที่แท่นบูชาแห่งความรัก

ข้าแต่พระเจ้า…
พระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ ที่ข้าพระองค์ และ ครัวเรือน กระหายหา และ แสวงหา ในทุกๆ ช่วงเวลาของชีวิต

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇❤👇

คำอธิบายเพิ่มเติม

~ การอธิษฐานขอการชำระ ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่ทำบาป หรือ ทำพลาดไป แต่เราสามารถอธิษฐานของการชำระจากพระเจ้าได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ทุกวัน
1. เป็นการสำรวจตนเอง
2. เป็นการแสดงตนว่า “ต้องการพระองค์ผู้บริสุทธิ์”
3. เป็นการยอมรับว่า “ขอพึ่งพาพระโลหิตบนกางเขน”
~ เนื่องจากพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ การจะเข้าใกล้พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ เราจำเป็นต้องได้รับการชำระ … ยิ่งชำระมาก ยิ่งสะอาดมาก เปรียบดั่ง การล้างภาชนะเพื่อใส่อาหาร

*** ในกรณีของผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า >> หากท่านเปิดใจอยากรู้จักพระเจ้า พระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนก็จะชำระท่านได้เช่นกัน ดังนั้น ท่านสามารถอธิษฐานตามด้วยใจที่เชื่อ ด้วยใจที่ปรารถนาอยากจะได้รับตามคำอธิษฐานนั้นได้เช่นกัน … *** เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน ***

 

 

2018-02-02

 

 

คำอธิษฐาน :: เริ่มต้นสิ่งใหม่

“ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ … เป็นวาระเวลาใหม่
ขอโปรดประทานกำลังใหม่ สิ่งใหม่ ; ที่ยิ่งใหญ่กว่าวันเวลาที่ผ่านมา
ขอทรงปลดปล่อยการเกิดผลอย่างทวีคูณ ; กว่าวันวาน
ขอทรงเทพระพรลงมามากดั่งห่าฝน เทกระหน่ำ ; เต็มยุ้งฉาง
ขอโปรดทรงเจิมให้พลิกฟื้นสู่ความมั่งคั่ง เกินกว่าปกติธรรมดา ; ด้วยฤทธาของพระเจ้า
ขอโปรดทรงระลึกถึง ; สิ่งที่ทรงตรัส ทรงสัญญา และ ทรงเรียก
ขอทรงเสด็จมา ณ ที่นี่ ; เพื่อเยี่ยมเยียน ผู้ที่ทรงรัก

โอ้ … นี่แหนะ!!!
บรรดาพืชผล และ การงานเอ๋ย << จงเกิดผลเถิด
บรรดาสิ่งถือครองเอ๋ย << จงเพิ่มพูนเถิด
บรรดายุ้งฉางเอ๋ย << จงยัด สั่น แน่น เต็ม ล้น เถิด
บรรดาสุขภาพกายเอ๋ย << จงแข็งแรง และ สมบูรณ์เถิด
บรรดาดวงใจเอ๋ย << จงเข้มแข็งและเป็นสุขเถิด
บรรดาวิญญาณจิตเอ๋ย << จงสงบนิ่ง และ รับสันติสุขเถิด
บรรดาสิ่งทั้งสิ้นที่คาดหวังเอ๋ย << จงได้รับการเติมเต็ม ด้วยการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเถิด
บรรดาความใฝ่ฝันเอ๋ย << จงจำเริญขึ้นทุกๆ วัน
บรรดาญาติพี่น้องเอ๋ย << จงรับพรเช่นเดียวกับครัวเรือนเถิด
บรรดาสิ่งใหม่ๆ ที่เริ่มหว่านเอ๋ย << จงเกิดผลเต็มขนาดเถิด

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงอวยพร ข้าพระองค์และครัวเรือน ครบทุกด้าน ทุกมิติ
บัดนี้ …
ข้าพระองค์ และ ครัวเรือนอยู่ที่นี่ ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา
พรักพร้อมแล้ว จะก้าวไปตามการทรงนำ เพื่อก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ทรงยกชูขึ้น
ขอโปรดทรงสถิตย์ อยู่ดวยทุกหนทางข้างหน้า ให้ได้พบแหล่งต้นน้ำธารพระพร เติมสุข บริบูรณ์ทุกด้านของลมหายใจ
โอ้ … เป็นความสุขใจที่ได้เดินติดตามพระองค์ก้าวต่อก้าว

พระองค์เจ้าข้า…
เมื่อวันวาน ; ได้รับพระคุณมากเพียงใด >> ขอต่อแต่นี้จะยิ่งทวีคูณ
เมื่อวันก่อน ; ได้ดื่มด่ำในรักพระองค์มากเพียงใด >> ขอให้ยิ่งมาก ยิ่งลึกลงไป ยิ่งกว่าเก่า
เมื่อวานนี้ ; ได้มีประสบการณ์ตรงในพระวิญญาณมากเพียงใด >> ขอให้วันนี้ และ พรุ่งนี้ ยิ่งทวีความแนบสนิทในพระองค์มากยิ่งขึ้น
เมื่อก่อนนี้ ; ได้เรียนรู้ และ เติบโตขึ้นสักเพียงใด >> ขอทรงสร้างให้งดงามยิ่งๆ ขึ้นจนไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์

ข้าแต่พระเจ้า …
ไม่ว่าจะวันไหน เดือนไหน ปีไหน
ข้าพระองค์ และ ครัวเรือน ขอตามติดพระคริสต์อย่างสุดใจ สุดกำลัง ความสามารถ

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ใน นามพระเยศูคริสต์เจ้า เอเมน

 

 

2018-01-01

 

 

 

พักให้เป็น

2017-11-16 Diary Life พักให้เป็น

วันนี้อยากแบ่งปันเรื่องการพัก

เมื่อก่อนนู้น เราเป็นคนที่พักไม่เป็น เนื่องจากเติบโตมาจากครอบครัวคนจีนที่ต้องทำงานหนัก และ ทำงานมากๆ การพักถือเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกิน เพราะมันหมายถึงรายได้ที่หายไป จากการหาเช้ากินค่ำ ซึ่งแม้ตัวเองจะโตมาและทำงานแบบได้เงินเดือน ก็ยังรู้สึกว่า พักไม่เป็นอยู่ดี ทำงานจนป่วยหนักมากๆ ขนาดที่น้ำหนักลดฮวบ 20 กว่ากิโลกรัมภายใน 2 เดือน เป็นลมได้ทุกที่ ทุกเวลา กินอาหารก็อาเจียน นอนก็หลับไม่สนิท หมอบอกว่า “ใช้ร่างกายเกินขีดจำกัด”

จนกระทั่งแต่งงาน … สามี เป็นคนที่เปลี่ยนทัศนคติของเราโดยสิ้นเชิง ทำให้ผ่อนคลายอย่างมาก

แม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพหนี้สินท่วมหัว ครอบครัวเราก็ยังหาทางหยุดพัก เพื่อชาร์ตพลัง และ เติมกำลังใจให้กับตนเองเสมอๆ โดยที่เราตระหนักดีว่า เวลาที่เราต้องเผชิญปัญหาหรือสิ่งที่ย่ำแย่ เรื่องยากๆ กำลังใจที่ดีที่สุด คือ กำลังใจที่มาจากภายในตนเอง แม้ว่าใครจะพูดให้กำลังใจขนาดไหน ก็ไม่มีพลังเท่ากำลังใจจากภายในตนเอง และ หากมีกำลังใจที่หนักแน่นในตนเอง ต่อให้ต้องเจอกับคำพูดดูหมิ่น สถานการณ์เลวร้ายอย่างไร เราก็สามารถมองข้ามมันไปได้อย่างไร้ค่า

 

พักให้เป็น

ในทุกๆ เดือนเราจะให้รางวัลตัวเองด้วยการเลี้ยงฉลอง แต่ด้วยสภาวะหนี้สินมากมาย การจะฉลองแต่ละทีดูเหมือนเป็นเรื่องยากเหลือเกิน เพราะเงินในกระเป๋าไม่เอื้ออำนวย ส่วนใหญ่เราจะไปกินยาโยอิกัน เพราะชอบอาหารญี่ปุ่นทั้งคู่ เราก็สั่งมา 1 เซ็ต แล้วสั่งข้าวผัดกระเทียม หรือ ข้าวเปล่าเพิ่ม แล้วแบ่งกันกิน กินด้วยกัน บางทีรู้สึกอยากจะพัก ด้วยความที่ยังไม่มีรถยนต์ เราก็จะขี่มอเตอร์ไซด์ไปสวนหลวง ร.9 กัน ค่าเข้าคนละ 10 บาท หลัง 6 โมงเย็นเข้าฟรี เราก็ไปนั่งริมน้ำผ่อนคลายอารมณ์ นั่งสงบๆ เงียบๆ ฟังเสียงนกร้อง น้ำไหล เดินดูดอกไม้บ้าง สร้างบรรยากาศให้การอธิษฐานของเราให้เป็นไปอย่างสงบๆ

เวลาอยาก shopping อยากได้อะไร เราก็จะไปเดินตามตลาดนัด และ เลือกซื้อของราคาถูก แต่คุณภาพใช้ได้ เพราะเป็นคนไม่ชอบใช้ของมือ 2 จึงไม่เคยซื้อของมือ 2 มาใช้ เนื่องจากผิวเราแพ้ง่าย แต่ในร้านค้าเหล่านั้นจะมีเสื้อผ้าใหม่ๆ ราคาถูก ย่อมเยา เราไม่ค่อยสนใจอะไรที่ราคาเกินตัว เกินกว่ารายได้ที่มี เพราะลำพังแค่หนี้สินก็มากมายอยู่แล้ว และเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นๆ

*** การให้รางวัลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะมันเป็นการให้กำลังใจตนเอง เป็นการชาร์ตพลัง เป็นการพักเพื่อต่อสายป่านของกำลังที่จะสู้ต่อไป

คนเราไม่ใช่เครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตจิตใจ หากเราทำตัวเองให้เหมือนเครื่องจักร ที่ไม่ต้องการการหยุดพัก จิตใจภายในที่พระเจ้าใส่ไว้ จะอ่อนล้าจนเกินทน เพราะขีดจำกัดด้านร่างกาย จิตใจ และ จิตวิญญาณ

ต้องปรับมุมมองเสียใหม่

1. การพักไม่ใช่เรื่องผิดบาป อย่าให้ปรัชญาของการทำงานหนักจนตาย มาทำให้บิดเบือนความเป็นจริงของลมหายใจ

2. การพักไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก รูปแบบการพักมีมากมาย อย่ายึดติดว่า การพัก คือ การใช้เงิน

3. การพักเป็นเรื่องดี และ จำเป็นขั้นพื้นฐานที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ จริงๆ แล้ว ไม่พัก คือ ผิดปกติ

พักให้เป็น

ข้อเสียของคนที่พักไม่เป็น

1. นิยามการพักผิดๆ เช่น ต้องใช้เงินจำนวนมากถึงพักได้ จึงส่งผลให้สะสมความเหนื่อยจนกว่าจะมีเงินตามจำนวนที่ตนเองอุปโลกตั้งไว้ ซึ่งระหว่างนั้นแสนเหน็ดเหนื่อย ความท้อใจ จึงเข้าเกาะกินใจภายใน เพราะความอ่อนล้า , ทำงานให้หนักๆ มากๆ เพื่อจะมีเงินมากๆ เดี๋ยวค่อยพักตอนแก่ แต่ระหว่างนั้นสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรม ทรุดตัวไปเรื่อยๆ แม้สะสมเงินได้มากจริงๆ ท้ายสุดของชีวิตก็ต้องเอาเงินนั้นมารักษาตัวอยู่ดี ซึ่งก็ไม่ได้ใช้ตามแผนที่วางไว้อยู่ดี

2. คนที่พักไม่เป็น จะรู้สึกอัดอั้นตันใจ จนเกิดเป็นความริษยาอิจฉาคนอื่นที่เขามี เขาได้ ในขณะที่ตนเองไม่มี ไม่ได้ พอเห็นใครเที่ยว ใครกิน ใครมีความสุขก็รู้สึกกดดันและย่ำแย่ต่อตนเอง และผู้อื่น เพราะจิตใจภายในของตนเองก็อยากมี อยากได้แบบนั้น แต่กลับไม่ยอมวางภาระลง แล้วเลือกที่จะทำงานหนักเข้าไปอีก ทำให้ยิ่งท้อแท้เมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขในแบบที่ตนเองอยาก แต่ไม่ได้  … คนเราเมื่อได้รับอย่างเต็มที่ ก็ไม่มีความคิดที่จะอิจฉาใคร เพราะตัวเองก็มี ก็ได้อยู่แล้ว

3. พบกับวิกฤตทางอารมณ์ ทุกอย่างเหมือนประดังประเดเข้ามา แก้ไขอะไรไม่ถูกจุด เพราะมันตื้อ และ เหนื่อยล้าไปหมดแล้ว แท้ที่จริงพระเจ้าสร้างระบบร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณให้มีการหยุดพัก เพื่อรับกำลังใหม่เสมอ เมื่อเราทำสิ่งที่สวนทางกับการทรงสร้างของพระเจ้า แน่นอนว่า มันย่อมฝืนธรรมชาติชีวิต ทำให้ไม่มีเรี่ยวแรงกำลังที่จะแก้ปัญหา หรือ แม้แต่จะเผชิญปัญหาให้ผ่านไปด้วยซ้ำ

การใช้เวลาลับขวานให้คม ไม่ทำให้เสียเวลามากกว่าการตะบี้ตะบัน ใช้ขวานทื่อๆ ฟันเข้าไปยังสิ่งที่แข็งกว่า นอกจากจะไม่เกิดผลมากเท่าที่ควรแล้ว ยังส่งผลสะท้อนกลับมาให้เจ็บมือ และ ใช้กำลังมากเกินกว่าที่ควร … หากใช้เวลากับการลับขวานสักนิด มันจะสามารถทำลายสิ่งที่แข็งได้อย่างง่ายๆ การทำงานใดๆ หากมีการจัดเตรียมที่ดี ย่อมส่งผลให้งานเร็ว อาจดูเหมือนช้าตอนออกตัว แต่มันจะไปถึงปลายทาง แบบสะดุดน้อยที่สุด ในขณะเดียวกัน การใช้ชีวิตก็เช่นกัน หากใช้เวลาและทุ่มเทให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย ตามจังหวะช่วงเวลาของชีวิต แม้จะมีช่วงที่ยากๆ บ้าง เราก็จะสามารถผ่านไปด้วยดีและมีความสุขได้

อย่าลืมจัดสรรเวลาในการพักสงบ และ พักผ่อนให้เต็มที่ เพื่อกำลังใหม่ในแต่ละวัน

ปล. เป็นกำลังใจแด่ผู้ที่ต้องการเสมอ

 

 

2017-11-16

 

 

เต็มอิ่มในพระเจ้า

2017-11-13 Diary Life เต็มอิ่มในพระเจ้า

เคยบ้างไหม ที่กินอิ่มสุดๆ แล้ว อยากจะนั่งพัก นอนพัก ดูหนังฟังเพลง ให้ผ่อนคลายอารมณ์

ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เช่นกัน เมื่อเราอิ่มหนำในพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้ว

• ไม่ว่าจะเป็นพระสุรเสียงตรัสที่มาถึงอย่างเจาะจงและชัดเจน
• ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
• ไม่ว่าจะเป็นการแช่ตัวอยู่ในนิเวศน์ของพระเจ้า
• ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนในทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป
• ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในความสดใหม่ที่ได้รับ
• ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางอารมณ์ จนมั่นใจในพระสัญญาที่พระเจ้าทรงทำต่อตนเองอย่างเจาะจง

 

ทั้งหมดทั้งมวล นำมาซึ่งความผ่อนคลายฝ่ายวิญญาณจิต และ การได้รับกำลัง การปลดปล่อยจากพันธการแห่งความวุ่นวาย ด้านการวิตกกังวล ทำให้วันชิลๆ และ การแช่ตัวอย่างต่อเนื่องก็เกิดขึ้น

เต็มอิ่มในพระเจ้า

 อาจไม่ต้องอาศัยรูปแบบเดิมๆ ที่เคร่งครัด หรือ เคร่งเครียด แค่ปล่อยตัวไปตามแม่น้ำของพระเจ้าที่กำลังไหลท่วมใจ
 อาจมีบางวันที่นั่งชิลๆ จิบชา กาแฟ และ เพลิดเพลินอยู่ในเวลาเหล่านั่นต่อพระพักตร์องค์พระบิดา
 อาจไม่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วย การอธิษฐานแบบเดิมๆ แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลาย แต่อัดแน่นไปด้วยความรักของพระเจ้าที่กำลังครุกรุ่นอยู่ภายใน
 อาจเป็นเวลาแห่งการย่อยพระดำรัส คำตรัส ที่ได้รับมา ด้วยการใคร่ครวญ วิงวอน หรือ การบันทึกเพื่อจะนำมาปฏิบิตและเดินตาม เพื่อการนับพระพรอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
 อาจเป็นเวลาแห่งการสรรเสริญ ที่จู่ๆ เพลงบทใหม่ๆ ก็ไหลพรั่งพรูออกมาจากปาก จากดวงใจ และ ความคิด
 อาจเป็นวันที่ความสดใหม่เกิดจากดวงใจที่ได้รับการสวมทับสิ่งใหม่ๆ จากพระเจ้า ไม่ใช่เพราะสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป

ขอให้แต่ละวันมีความสุข เพราะการเดินติดตามพระคริสต์ นั้นเป็นสุขบนแผ่นดินโลก

 

 

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

การปล้ำสู้

2017-11-09 Diary Life การปล้ำสู้

ในทุกๆ วันของเราจำเป็นต้องมีการปล้ำสู้ ไม่ใช่ว่าเราได้รับแล้ว ก็หย่อนยานไปเรื่อยๆ เพราะมันจะกลายเป็นความเคยชิน และ หลงลืมคุณค่าในสิ่งนั้นๆ โดยสิ้นเชิง เมื่อการเห็นคุณค่าลดระดับลง การให้น้ำหนักหรือความสำคัญ การใส่ใจ ก็จะลดลงตามไปด้วย

แต่คนที่หมั่นรักษา ตรวจเช็ค และพัฒนายิ่งๆ ขึ้น ความเคยชินจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป แต่จะเป็นดั่งบันไดแต่ละขั้นสู่ทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นำสู่วิถีของการชำนาญอย่างเฉพาะเจาะจง

บางทีนั่งๆ มองดูเห็นหลายคน หลายอย่าง หลายเหตุการณ์ รวมถึงตัวเองด้วย ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเสียดายในสิ่งดีที่เคยมี แต่กลับหายไปตามกาลเวลา

 เสียดายศักยภาพ ของคนที่เคยใช้มันอย่างสูง แต่กลับทิ้งมันไว้กลางทาง เพราะคิดว่าสำเร็จแล้ว สุดท้ายความสำเร็จนั้นกลับไม่ยั่งยืน เช่น บางคนเคยโดดเด่น แต่กลับล้มลงเพราะความประมาท

 เสียดายกาลเวลาดีๆ ที่เคยมี แต่วันนี้กลับมองหาไม่เจอ เพราะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป แต่บางสิ่งกลับหยุดพัฒนาการ ดังนั้นจึงถูกกลืนกินและหายไปในที่สุด เช่น มือถือบางยี่ห้อ

ทำให้คิดขึ้นมาได้ว่า หากเราปล้ำสู้ และ หมั่นเพียรแบบไม่ลดละ มันคงไม่หายไป หรือสูญเปล่าไป แน่นอนว่า ทุกสิ่งย่อมมีวาระเวลาของมัน แต่คนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอๆ ก็จะสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย แก่นแท้ยังคงอยู่ แต่รูปแบบเปลี่ยนไปแบบก้าวไปข้างหน้า

 

การปล้ำสู้

อืม…. การปล้ำสู้ไม่ใช่เรื่องของครั้งคราว แต่มันเป็นเรื่องของตัวเราเองที่ต้องใส่ใจ กว่าจะได้มาต้องผ่านกระบวนการสร้าง การรื้อฟื้น การทุ่มเท การลงทุนมากมาย แต่พอได้มาก็กลับไม่ได้ครอบครองอย่างแท้จริง เพราะปล่อยปละละเลย คิดว่าแน่ หลงตัวจนประมาท

  • ความรักดั้งเดิมของพระเจ้าในชีวิตของเราก็เช่นกัน
  • ศักยภาพ ตะลันต์ต่างๆ ก็เช่นกัน
  • การทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงอย่างเจาะจงก็เช่นกัน
  • ลักษณะชีวิตที่ได้รับการสร้างใหม่แล้วก็เช่นกัน

ความสำเร็จในเรื่องใดๆ ก็ตามแต่ ทั้งการงาน ครอบครัว ความรัก เมื่อใดที่เราเคยชิน จนละเลย ก็มีโอกาสพรากจากเราไปได้ทั้งสิ้น การหมั่นเพียรใส่ใจ ดูแล และเพิ่มเติม ขยายส่วนที่ต้องขยาย ลดส่วนที่ต้องตัดทอนออกไป ก็จะยังคงการครอบครองที่ได้มาไว้กับตัวให้ยาวนานสืบๆ ไป

การปล้ำสู้ เป็นเหมือนระยะเวลาหนึ่งที่ต้องสู้ ต้องทุ่มเท ต้องลงทุน จนกว่าจะได้มา แต่การทุบตีให้อยู่มือ เป็นเหมือนพัฒนาการที่รักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ได้มา เช่นเดียวกับ การรักษาชีวิต เพื่อรองรับพระพร พระเจ้าให้แล้วให้เลย แต่ชีวิตที่รองรับไม่ได้ ก็จะพรากสิ่งนั้นไปจากตนเอง

*** การปล้ำสู้ควบคู่กับวินัย และ การเฝ้าระวังเสมอ ***

 

 

2017-11-09